Spýtajte sa na cenu služieb, odpoveď do 24 hodín

Schválenie účtovnej závierky – povinnosť pre spoločnosti

Autor: Advokátska kancelária; Kategória: Rôzne, Obchodné právo

Účtovná závierka by mala byť schválená do 3 mesiacov od jej predloženia. Vyplýva to z § 40 Obchodného zákonníka

Príslušný orgán akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, družstva a štátneho podniku je povinný predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.


Register účtovných závierok

S účinnosťou od 1.1.2014 sa účtovné závierky ukladajú do registra účtovných závierok. Uložením účtovnej závierky v registri účtovných závierok je splnená povinnosť uloženia účtovnej závierky v zbierke listín príslušného obchodného registra.


Schválenie účtovnej závierky dodatočne

Ak účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku v zákonnej lehote, uvedie, že ukladá do registra účtovných závierok neschválenú účtovnú závierku. V tomto prípade ukladá oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok dodatočne, najneskôr do piatich pracovných dní od jej schválenia.

Či spoločnosť zaslala oznámenie o schválení účtovnej závierky do registra účtvných závierok je možné overiť na stránke registra účtovných závierok.

Upozornenie Finančného riaditeľstva SR o zasielaní oznámenia o schválení účtovnej závierky.

Register účtovných závierok – zákon o účtovníctve

Máte záujem o naše služby? Neváhajte a kontaktujte nás.