Nájdete nás na
Zavolajte nám
+421 915 046 749

Kto a kedy je oslobodený od súdneho poplatku?

Autor: Advokátska kancelária | Kategória: Občianske právo | Dátum: 12.06.2014 |
Oslobodenie od súdnych poplatkov upravuje tak Občiansky súdny poriadok ako aj zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.

Oslobodenie od súdneho poplatku podľa Občianskeho súdneho poriadku

O oslobodenie od súdneho poplatku je možné žiadať z dôvodu, ak to pomery účastníka odôvodňujú. O oslobodenie od súdneho poplatku musí účastník požiadať súd. Súd môže účastníka oslobodiť od platenia súdneho poplatku buď celkom alebo sčasti.

Účastník musí návrh doložiť dokladmi preukazujúcimi svoje pomery, a to buď:

 • vyplneným tlačivom, ktorého vzor uverejní ministerstvo spravodlivosti na svojom webovom sídle, alebo
 • rozhodnutím o hmotnej núdzi.

Podmienkou je, že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva.

Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú.

Kedy dochádza k oslobodeniu od súdnych poplatkov?

V zmysle § 4 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch sú od súdnych poplatkov oslobodení účastníci v týchto konaniach:

 • opatrovníckych, starostlivosti o maloleté deti, osvojenia a povolenia uzavrieť manželstvo,
 • spôsobilosti na právne úkony,
 • zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a sociálneho zabezpečenia, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, štátnych sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, sociálnych služieb, aktívnych opatrení na trhu práce a poskytovania zdravotnej starostlivosti,
 • výkonu rozhodnutí a exekúcie na vymáhanie pohľadávok zo súdnych a notárskych poplatkov, z peňažných trestov, pokút a trov konania vymáhaných štátom,
 • plnenia záväzkov z kolektívnych zmlúv,
 • opravy chýb a odstránenia nedostatkov v zoznamoch voličov,
 • vzájomnej vyživovacej povinnosti rodičov a detí,
 • vyslovenia prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave zdravotníckej starostlivosti,
 • nečinnosti orgánu verejnej správy,
 • ochrany pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy.

Kto je oslobodený od súdneho poplatku?

Od poplatku sú podľa §  4 ods. 2 zákona o súdnych poplatkoch oslobodení:

 • Slovenská republika, štátne rozpočtové organizácie, štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, Národný úrad práce a Sociálna poisťovňa.
 • obce a vyššie územné celky v konaní vo veciach verejného a spoločensky prospešného záujmu,
 • nadácie a charitatívne, humanitárne, ekologické organizácie a združenia pôsobiace na ochranu spotrebiteľov,
 • navrhovateľ v konaní o náhradu škody z pracovného úrazu a choroby z povolania, v konaní o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru a pri uplatnení nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,
 • navrhovateľ v konaní o určenie výživného, v konaní o jeho zvýšení, ako aj v konaní o uplatnení práva na zaplatenie úrokov z omeškania s plnením výživného a v konaní o uznanie alebo vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia o výživnom,
 • nevydatá matka v konaní o príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom,
 • prokurátor v konaní začatom na jeho návrh a v konaní, do ktorého vstúpil,
 • maloleté dieťa v konaní o určenie alebo zapretie rodičovstva a v konaní o prípustnosti zapretia otcovstva,
 • navrhovateľ v konaní o náhrade škody vrátane škody na veciach, ktorá vznikla v súvislosti s ublížením na zdraví,
 • navrhovateľ v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré mu boli spôsobené trestným činom,
 • navrhovateľ v konaní o poddlžníckej žalobe,
 • profesionálni vojaci ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníci Policajného zboru, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, príslušníci Národného bezpečnostného úradu a príslušníci Slovenskej informačnej služby a colníci v konaní o preskúmanie rozhodnutí služobných orgánov týkajúcich sa skončenia služobného pomeru a s tým súvisiacich nárokov podľa osobitných predpisov, 
 • navrhovateľ pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu, návrhu na povolenie reštrukturalizácie a návrhu na povolenie oddlženia,
 • správca podľa osobitného predpisu, ak nejde o uplatňovanie nárokov z pohľadávok postúpených na úpadcu po vyhlásení konkurzu,  
 • navrhovateľ v konaní o vylúčení majetku zo súpisu majetku podstát podľa osobitného predpisu,
 • navrhovateľ v konaní o vylúčení majetku zo súpisu podstaty podľa osobitného predpisu,
 • navrhovateľ v konaní o vylúčení veci z exekúcie podľa osobitného predpisu,
 • navrhovateľ v konaní o určení popretej pohľadávky podľa osobitného predpisu,
 • diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity, a to za predpokladu, že nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky a že je zaručená vzájomnosť. Toto oslobodenie sa nevzťahuje na poplatky vyberané za poplatkové úkony týkajúce sa nehnuteľností a návrhov na začatie konania (odvolaní), ak je predmetom sporu nehnuteľnosť,
 • navrhovateľ podľa § 16 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam,
 • navrhovateľ v konaní podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov a v ďalších konaniach, ak to ustanovujú osobitné predpisy,
 • cudzinec v konaní o udelenie azylu,
 • navrhovateľ v konaní podľa § 5 ods. 5 zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení zákona č. 217/2004 Z. z.
 • spotrebiteľ domáhajúci sa ochrany svojho práva podľa osobitného predpisu.

Od poplatku je oslobodený aj účastník, ktorému bol priznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci podľa osobitného predpisu.

Oslobodenie od súdneho poplatku v konaní o odvolaní, dovolaní, obnove konania a výkone rozhodnutia alebo exekúcii

Vyššie uvedené oslobodenie sa vzťahuje aj na konanie o odvolaní, dovolaní, obnove konania a výkone rozhodnutia alebo exekúcii.

waiter
Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontatovať na zadaný telefón alebo email.