Nájdete nás na
Zavolajte nám
+421 915 046 749

Nahrávanie súdnych pojednávaní od 1.1.2015

Autor: Advokátska kancelária | Kategória: Občianske právo | Dátum: 11.11.2014 |
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, prerokovaný na 39. schôdzi NR SR, zo dňa 21.10.2014 postúpil do druhého čítania.

Zvukový záznam súdneho pojednávania

Návrh zákona zavádza povinnosť pre súdy vyhotoviť popri zápisnici z pojednávania, aj zvukový záznam pojednávania. Zvukový záznam bude súčasťou súdneho spisu. Zvukový záznam, ktorý sa uchová na nosiči dát sa po skončení pojednávania jednoducho pripojí k súdnemu spisu. Za úhradu vecných nákladov, budú mať v zmysle § 44 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku účastníci konania a ich zástupcovia, možnosť požiadať súd o vyhotovenie zvukového záznamu (kópie záznamu).

Doteraz nemali súdy povinnosť vyhotovovať záznamy a to z toho dôvodu, že nahrávacie zariadenia neboli vo všetkých pojednávacích miestnostiach a tam kde neabsentovali, boli už staršie, viaceré úplne nefunkčné alebo mali poruchu. Špeciálny trestný súd v Pezinku nahrával pojednávania pravidelne, ostatné súdy využívali túto možnosť podľa svojho uváženia.

Nákup a inštalácia nahrávacích zariadení v hodnote 237 792 € sa realizuje v rámci projektu Rozvoj a technologická inovácia súdno-trestnej a súdno-civilnej agendy Ministerstva spravodlivosti, ktorý sa financuje z prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu.

Okrem nahrávania súdnych pojednávaní má rezort spravodlivosti rozpracované ďalšie projekty zamerané na informatizáciu justície, ako je napríklad elektronický súdny spis, elektronická zbierka zákonov, či elektronický monitoring osôb. Celkovo sa má do modernizácie technického vybavenia súdov investovať z eurofondov takmer 70 miliónov €.

Cieľom je dosiahnúť transparentnejšie a efektívnejšie súdne konania, a tým aj lepšiu vymožiteľnosť práva. Všetky audiozáznamy z pojednávaní budú archivované, čo zvýši tlak aj na dôstojnosť vedenia súdneho pojednávania.

Ďalšie pripravované zmeny

Okrem vyššie uvedeného novela Občianskeho súdneho poriadku rieši aj:

  • za akých podmienok môže do občianskeho súdneho konania vstúpiť právnická osoba venujúca sa ochrane práv spotrebiteľa,
  • v akých prípadoch je vedľajší účastník oprávnený podať opravný prostriedok, 
  • prípustnosť dovolania v exekučných veciach,
  • možnosť skrátenia odôvodnenia rozhodnutia dovolacieho súdu formou odkazu na skoršie rozhodnutie.

Navrhovaná účinnosť

Návrh novely Občianskeho súdneho poriadku a Trestného poriadku počíta s tým, že nahrávania budú povinné od 1. januára 2015. Takéto nahrávky pojednávaní budú následne ex lege súčasťou konkrétneho súdneho spisu.

Detaily návrhu zákona

Naše služby: