Nájdete nás na
Zavolajte nám
+421 915 046 749

Námietky proti exekúcii – čo možno v námietkách uviesť?

Autor: Advokátska kancelária | Kategória: Občianske právo | Dátum: 17.07.2014 |

Lehota na podanie námietok

Námietky je možné podať len v lehote do 14 dní odo dňa, kedy bolo povinnému doručené upovedomenie o začatí exekúcie.

Aké skutočnosti možno v námietkách uviesť?

Je potrebné upozorniť, že v námietkách nemožno uvádzať dôvody, ktoré vznikli pred vydaním exekučného titulu. Tieto skutočnosti mohol uplatniť povinný v predchádzajúcom (súdnom) konaní.

V námietkách je možné uviesť len :

  • skutočnosti preukazujúce zánik vymáhaného nároku alebo
  • skutočnosti, ktoré bránia vymáhateľnosti nároku, alebo
  • iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná.

Rovnako je možné namietať, že oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule.

Na dodatočne uvedené dôvody sa neprihliadne.

Lehota na rozhodnutie o námietkách

Povinný doručuje námietky proti exekúcii exekútorovi. O podaných námietkách však rozhoduje súd. Námietky proti exekúcii doručí exekútor súdu do piatich dní od ich doručenia povinným. Súd o námietkách rozhodne najneskôr do 60 dní od ich doručenia.

Rozhodnutie o námietkach sa doručí oprávnenému, povinnému a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia exekútorovi poverenému vykonaním exekúcie.

Ak po podaní námietok exekútor upustil od vykonania exekúcie, o námietkach netreba rozhodnúť.

Späťvzatie námietok proti exekúcii

Podané námietky proti exekúcii môže povinný zobrať späť. Ak povinný zoberie námietky späť predtým, ako o nich rozhodne súd, exekútor pokračuje vo vykonávaní exekúcie a o námietkach sa nerozhoduje.

Súdny poplatok za námietky proti exekúcii

Súdny poplatok za námietky proti exekúcii sa nevyrubuje. Poplatok za vznesenie námietok proti exekúcii bol vo výške 6% z vymáhaného nároku zrušený nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. PL. ÚS 109/2011 z 11. júla 2012 účinný od 4. októbra 2012.

Podľa tohto nálezu: “Položka 13 písm. b) v časti I prílohy Poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní (Sadzobníka súdnych poplatkov) zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.”

Naše služby: