Nájdete nás na
Zavolajte nám
+421 915 046 749

Pripravovaná novela zákona o spotrebiteľských úveroch

Autor: Advokátska kancelária | Kategória: Občianske právo | Dátum: 12.08.2014 |
Včera (t.j. 11.08.2014) sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie ohľadne návhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Návrh má v pláne zaviesť najmä tieto zmeny:

Elektronický register údajov o spotrebiteľských úveroch

Návrh zavádza povinnosť veriteľov na účely posudzovania a poskytovania spotrebiteľských úverov spoločne alebo prostredníctvom svojho záujmového združenia viesť spoločný elektronický register údajov o spotrebiteľských úveroch.

Podľa návrhu zákona má register obsahovať tieto údaje:

 • obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo veriteľa, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, rodné číslo, miesto podnikania a adresa trvalého pobytu a identifikačné číslo veriteľa, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu; ak fyzická osoba nemá pridelené rodné číslo, eviduje sa dátum jej narodenia,
 • meno a priezvisko spotrebiteľa, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu,
 • dátum poskytnutia úveru a dátum uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
 • výšku poskytnutého spotrebiteľského úveru,
 • výšku splátky spotrebiteľského úveru,
 • počet dní omeškania spotrebiteľa za sledované obdobie,
 • dátum splatnosti spotrebiteľského úveru,
 • informácie o postúpení pohľadávky,
 • dátum zániku záväzkov spotrebiteľa zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
 • objem poskytnutých spotrebiteľských úverov veriteľa za jeden kalendárny mesiac a
 • ďalšie údaje, ak je to potrebné.

Údaje z registra bude možné poskytnúť bez súhlasu spotrebiteľa len na písomné vyžiadanie subjektov uvedených v zákone (§7 ods. 12). Veritelia sú povinní bezodkladne poskytovať do registra údaje o každom spotrebiteľovi, s ktorým uzatvoria zmluvný vzťah.

Povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov

Podľa navrhovanej úpravy § 20, veriteľ je oprávnený na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska poskytovať spotrebiteľské úvery:

 • bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov alebo
 • v obmedzenom rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov, ak celkový objem ním poskytnutých spotrebiteľských úverov neprekročí 10 000 eur.

Podmienky kladené na veriteľov ustanovuje návrh novely zákona o spotrebiteľských úveroch v § 20a a § 20b.

O udelení povolenia bude rozhodovať na základe písomnej žiadosti, ktorú predkladá žiadateľ, ktorý chce poskytovať spotrebiteľské úvery, Národná banka Slovenska. Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o povolenie najneskôr do troch mesiacov odo dňa podania úplnej žiadosti o povolenie. Povolenie môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí žiadateľ spĺňať pred začatím poskytovania spotrebiteľských úverov alebo ktoré musí dodržiavať pri poskytovaní spotrebiteľských úverov.

Povolenie sa spravidla udeľuje na neurčitý čas, ak nie je na základe žiadosti o povolenie povolenie udelené na určitý čas. Povolenie je neprevoditeľné na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu a neprechádza na právneho nástupcu.

Veriteľ je povinný podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis podnikateľskej činnosti do obchodného registra na základe rozhodnutia o udelení povolenia do 30 dní odo dňa, kedy rozhodnutie o udelení povolenia nadobudlo právoplatnosť. Veriteľ je povinný predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri.

Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle podľa navrhovanej úpravy § 20 zverejňuje zoznam veriteľov.

Prechodné ustanovenia

Veriteľ, ktorý poskytoval spotrebiteľské úvery k 1. januáru 2015 podľa predpisu účinného do 31. decembra 2014, bude môcť poskytovať spotrebiteľské úvery najneskôr do 31. mája 2015. Ak naďalej chce poskytovať spotrebiteľské úvery aj po 31. máji 2015 je povinný podať žiadosť o povolenie najneskôr do 28. februára 2015. Ak nepodá žiadosť o povolenie, jeho zápis v registri veriteľov sa zruší k 31. máju 2015.

Register veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery (podľa doterajšieho zákona účinného do 31. decembra 2014) bude zverejnený do 31. mája 2015 na webovom sídle Národnej banky Slovenska.

Účinnosť

Navrhované účinnosť novely zákona o spotrebiteľských úveroch je 1. januára 2015 s výnimkou ustanovení týkajúcich sa elektronického registra údajov o spotrebiteľov, ktoré majú nadobudnúť účinosť 31. januára 2015.