Nájdete nás na
Zavolajte nám
+421 915 046 749

Založenie nadácie

Autor: Advokátska kancelária | Kategória: Občianske právo | Dátum: 04.08.2013 |

Kto môže založiť nadáciu?

Zakladateľom nadácie môže byť tak fyzická osoba alebo osoba právnická. Nadáciu môže založiť aj jeden zakladateľ.

Nadačná listina

Nadácia sa zakladá nadačnou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Kým nadácia vznikne konajú vo veciach súvisiacich s jej vznikom zakladatelia spoločne alebo správca nadácie.

Nadačná listina obsahuje

 • a) názov a sídlo nadácie,
 • b) verejnoprospešný účel, ktorý nadácia bude podporovať,
 • c) meno a priezvisko (názov), rodné číslo (identifikačné číslo organizácie) a adresu trvalého pobytu (sídlo) všetkých zakladateľov,
 • d) hodnotu nadačného imania,
 • e) hodnotu a predmet majetkového vkladu, ktorý každý zakladateľ vložil do nadačného imania pri založení nadácie,
 • f) dobu, na akú sa nadácia zriaďuje,
 • g) počet členov orgánov nadácie, dĺžku funkčného obdobia a spôsob ich voľby,
 • h) spôsob zvolávania, hlasovania a rokovania orgánov nadácie,
 • i) meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu prvého správcu nadácie a prvých členov ďalších orgánov nadácie, ak sú ustanovené
 • j) podmienky nakladania s majetkom nadácie,
 • k) určenie okruhu osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky nadácie,
 • l) podmienky poskytovania prostriedkov nadácie tretím osobám,
 • m) ďalšie náležitosti, ak ich zakladateľ považuje za potrebné uviesť.

Zakladateľ môže určiť v nadačnej listine ustanovenia, ktoré sa nesmú meniť rozhodnutím nijakého orgánu nadácie.

Každý je oprávnený nazerať do nadačnej listiny a robiť si z nej výpisy alebo odpisy. Nadácia je povinná na požiadanie sprístupniť nadačnú listinu.

Vlastnícke právo k nehnuteľnosti

Vlastnícke právo k nehnuteľnosti nadobúda nadácia vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe písomného vyhlásenia zakladateľa, ktorého pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená.

Návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti podá správca nadácie do 15 dní od vzniku nadácie. Kópiu návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti s vyznačením odtlačku pečiatky katastrálneho úradu musí zaslať správca nadácie ministerstvu do 15 dní odo dňa, keď katastrálny úrad vyznačí na písomnom vyhotovení návrhu na vklad dátum jeho doručenia.

Ak katastrálny úrad rozhodne o zamietnutí vkladu, správca nadácie vyzve zakladateľov, aby v lehote do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí vkladu nahradili cenu nezapísanej nehnuteľnosti inou nehnuteľnosťou alebo peňažnými prostriedkami.

Vznik nadácie

Nadácia vzniká dňom zápisu nadácie do registra nadácií.

Písomný návrh na zápis nadácie do registra nadácií podáva ministerstvu správca nadácie. Podpis správcu nadácie musí byť úradne osvedčený. K návrhu na zápis nadácie do registra nadácií musí byť priložená nadačná listina v dvoch vyhotoveniach, písomné vyhlásenie správcu o splatení peňažného vkladu zakladateľom, písomné vyhlásenie zakladateľa, že do nadačného imania vkladá nehnuteľnosť; pravosť podpisu správcu nadácie na písomnom vyhlásení musí byť úradne osvedčená a výpis z registra trestov správcu nadácie nesmie byť starší ako tri mesiace.

Ak je zakladateľom nadácie právnická osoba, ktorá nie je zriadená alebo založená zákonom, prikladá sa výpis z Obchodného registra alebo z iného registra, ktorý nesmie byť starší ako 30 dní. U zahraničnej právnickej osoby sa prikladá doklad o tom, že zahraničná osoba je právnickou osobou, a kto je jej štatutárnym orgánom.

Ak je správcom nadácie zahraničná fyzická osoba, prikladá sa k návrhu na zápis nadácie do registra nadácií aj doklad o povolení na dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky.

Ak ministerstvo nezistí dôvod na odmietnutie zápisu nadácie do registra nadácií, do 30 dní od začatia konania vykoná zápis nadácie do registra nadácií a v tejto lehote zašle správcovi nadácie jedno vyhotovenie nadačnej listiny, na ktorom vyznačí deň zápisu nadácie do registra nadácií.

Vznik nadácie, jej názov a sídlo oznámi ministerstvo Štatistickému úradu Slovenskej republiky do desiatich dní odo dňa zápisu nadácie do registra nadácií.

Naše služby:

waiter
Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontatovať na zadaný telefón alebo email.