Nájdete nás na
Zavolajte nám
+421 915 046 749

Skrátenie koncipientskej praxe na 3 roky

Autor: Advokátska kancelária | Kategória: Rôzne | Dátum: 14.03.2014 |
V parlamente sa momentálne nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o advokácii“).

Predmetný návrh chce opätovne zaviesť 3-ročnú koncipientskú prax, čím dôjde k skráteniu koncipientskej praxe zo súčasnej lehoty piatich rokov. Prax sa nemá skrátiť len advokátskym koncipientom, ale aj notárskym a exekútorským koncipientom.

Skrátenie koncipientskej praxe na 3 roky – ciele a dôvody predloženia návrhu

Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona je jeho cieľom “odstránenie negatívnych dôsledkov, ktoré sú spôsobené neodôvodneným predĺžením praxe advokátskych koncipientov z troch na päť rokov.” Návrh je odôvodnený aj nevyhnutnosťou podpory zamestnanosti mladých ľudí s čím súvisí aj potreba menej dôraznej regulácie vstupu do profesijných povolaní.

Návrh zákona je podložený štatistikami zo zahraničia, napríklad počtom advokátov v pomere k počtu obyvateľstva iných členských štátov EÚ. Podľa tejto štatistiky počet advokátov na Slovensku v porovnaní s inými členskými štátmi Európskej únie v pomere k počtu obyvateľstva je relatívne malý. Návrh zákona tiež dodáva, že až 24 z 28 členských štátov Európskej únie má kratšiu dĺžku koncipientskej praxe. Ďalším z argumentov na skrátenie koncipientskej praxe na 3 roky je aj odliv absolventov zo Slovenska a nárast advokátskych koncipientov najmä v Českej republike.

Advokátska / notárska / exekútorská skúška

Dôvodová správa výslovne uvádza, že po vrátení dĺžky koncipientskej praxe na tri roky nie je obava zníženia kvality advokátov, nakoľko každý budúci advokát musí úspešne vykonať advokátsku / exekútorskú / notársku skúšku.

Advokátska skúška sa prijatím Skúšobného poriadku opätovne sprísnila, keď k prípadovej štúdii a ústnej skúške pribudol aj písomný test, ktorého úspešnosť nesmie klesnúť pod 85 %. (Advokátska skúška – nový Skúšobný poriadok).

Naše služby:

  • komplexné právne služby a poradenstvo na celom území SR