Nájdete nás na
Zavolajte nám
+421 915 046 749

Vzdanie sa funkcie vedúceho podniku zahraničnej osoby (organizačnej zložky)

Autor: Advokátska kancelária | Kategória: Rôzne | Dátum: 03.10.2014 |
Osoba, ktorá zastáva funkciu vedúceho podniku zahraničnej osoby (organizačnej zložky) sa môže vzdať svojej funkcie.

Táto situácia nastane najmä v prípadoch, keď samotný podnikateľ nepristúpi dobrovoľne k odvolaniu vedúceho podniku, ktorý už nechce túto funkciu zastávať. Pokiaľ by samotný podnikateľ prijal rozhodnutie o odvolaní vedúceho podniku zahraničnej osoby k nejakému dňu, bolo by odvolanie z funkcie účinné prijatím tohto rozhodnutia.

Vzdanie sa funkcie vedúceho podniku zahraničnej osoby – účinnosť

Zo všeobecných ustanovení Obchodného zákonníka vyplýva, že vzdanie sa funkcie je účinné buď:

  • odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie;
  • ak sa člen orgánu vzdá svojej funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite;
  • ak orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu spoločnosti, nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. V tomto prípade je potrebné písomné vzdanie sa funkcie doručiť podniku zahraničnej osoby. Za účelom neskoršieho preukázania odporúčame zaslať vzdanie sa funkcie s potvrdením o doručení (doručenkou). Lehota 3 mesiacov začína plynúť až nasledujúci deň po doručení vzdania sa funkcie podniku zahraničnej osobe.

Pokiaľ ide o jediného vedúceho podniku zahraničnej osoby, je zahraničná osoba povinná do troch mesiacov ustanoviť nového vedúceho podniku. Analogicky to vyplýva z § 66 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Výmaz vedúceho podniku z obchodného a živnostenského registra

Nakoľko vedúci podniku zahraničnej osoby sa zapisuje do obchodného aj živnostenského registra, po nadobudnutí účinnosti vzdania sa funkcie odporúčame obrátiť sa na súd a požiadať ho o začatie konania o dosiahnutie zhody medzi zápisom v obchodnom registri a skutočným právnym stavom, pokiaľ samotný podnikateľ túto zmenu sám neoznámi. Na základe podnetu bývalého vedúceho podniku začne súd konanie. Vo veci nebude nariaďovať pojednávanie a rozhodne uznesením, na základe ktorého vykoná výmaz.
Povinnosti vedúceho podniku zahraničnej osoby pri vzdaní sa funkcie

V zmysle § 66 Obchodného zákonníka ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen orgánu spoločnosti, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak sa skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. Toto ustanovenie sa analogicky použije aj na vedúceho podniku zahraničnej osoby, ktorý sa vzdáva svojej funkcie.

VIDEO – Návrh na zápis cudzinca – zahraničnej fyzickej osoby do obchodného registra

Naše služby:

  • komplexné právne služby a poradenstvo na celom území SR