Nájdete nás na
Zavolajte nám
+421 915 046 749

Nadácia

O nadácii

Nadácia A|K|M|V bola v roku 2016 založená zakladateľom A|K|M|V advokátska kancelária s. r. o., so sídlom Račianske mýto 1/A, 831 02 Bratislava, IČO: 47 095 652 najmä za účel pomoci a podpory chorým ľuďom s využitím prvkov humanity a solidarity. 

Verejnoprospešný účel 

Nadácia prostredníctvom svojej činnosti podporuje a bude podporovať najmä: 

 • občanov, ktorí sa dostali do zložitých sociálnych pomerov a zdravotných situácií,
 • hľadanie riešenia zložitých životných situácií, do ktorých sa dostali rodiny v dôsledku choroby člena rodiny,
 • plnenie individuálne určenej humanitárnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb,
 • rozvoj sociálnej a zdravotnej starostlivosti a ochranu ľudského zdravia
 • rozvoj vedy a výskumu
 • vzdelávanie a zvyšovanie úrovne vzdelanosti vrátane podpory vzdelávacích a študijných programov a ďalšieho vzdelávania
 • ochranu a tvorbu kultúrnych a prírodných hodnôt
 • zdravotnícke zariadenia a iné subjekty poskytujúce a/alebo podporujúce zdravotnú starostlivosť
 • spoločenské podujatia
 • vzdelávacie aktivít
 • charitatívnu činnosť
 • poskytovanie sociálnej pomoci
 • šport detí a mládeže 

Koho podporujeme 

Nadácia detského kardiocentra

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Detské kardiocentrum v Bratislave

Ako nás môžete podporiť

 

 • Finančný príspevok

 

Finančným príspevkom v ľubovoľnej výške nás môžete podporiť prevodom alebo vkladom na účet nadácie: IBAN SK2509000000005137991389

 

 • 2 % zo zaplatenej dane z príjmu

 

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môžu fyzické aj právnické osoby nadácií poukázať 2 % zo zaplatenej dane z príjmu. 

Daňovník, ktorým je právnická osoba, samostatne zárobkovo činná osoba alebo iná fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie vyhlási v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať nadácii. Vyhlásenie je súčasťou formulára daňového priznania.

Údaje pre uvádzané v daňovom priznaní:

IČO: 50 572 113

Právna forma: nadácia

Obchodné meno (názov): nadácia A|K|M|V

Sídlo: Račianske mýto 1/A

PSČ: 831 02

Obec: Bratislava

Daňovník, za ktorého podáva daňové priznanie zamestnávateľ vyhlási, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať nadácii vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré predloží správcovi dane do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré obdrží od zamestnávateľa.

Vzory tlačív:

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

 

 • 3 % zo zaplatenej dane z príjmu

 

Daňovník, ktorý v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonával dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období a predloží o tom písomné potvrdenie môže nadácii poukázať namiesto 2 % až 3 % zo zaplatenej dane z príjmu. 

V takomto prípade je teda správcovi dane potrebné okrem tlačív uvedených vyššie (vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, potvrdenie o zaplatení dane) predložiť aj potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti, ktoré mu vydá právnická osoba, pre ktorú dobrovoľnícku činnosť vykonával tzv. vysielajúca organizácia. 

Vysielajúcou organizáciou môže byť v zmysle ustanovenia § 4 zákona o dobrovoľníctve: 

 • občianske združenie
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo právnická osoba odvodzujúca svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 • škola alebo školské zariadenie,
 • nadácia alebo
 • iná právnická osobou, ak to ustanovuje osobitný zákon 

Kontaktujte nás 

Pokiaľ máte otázky o našich aktivitách alebo možnostiach podpory kontaktujte nás na: office@akmv.sk 


waiter
Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontatovať na zadaný telefón alebo email.