Spýtajte sa na cenu služieb, odpoveď do 24 hodín

Naša advokátska kancelária Vám ponúka právne služby a právne poradenstvo takmer vo všetkých oblastiach práva s výnimkou trestného. Našim klientom poskytujeme komplexné služby, vrátane zastupovania pred súdmi a inými úradmi, spisovania a pripomienkovania zmlúv a iných právnych podaní. Pre našich klientov pripravíme právne rozbory a stanoviská ústnou aj písomnou formou.

Občianske právo

A|K|M|V advokátska kancelária s.r.o. Vám pomôže pri vypracovaní či posúdení zmlúv, vyporiadaní spoluvlastníctva, spísaní žalôb a iných podaní v konaniach pred súdmi a ostatnými štátnymi orgánmi vo všetkých druhoch konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku a Občianskeho zákonníka.

Čítajte ďalej…

Obchodné právo

V tejto oblasti práva Vám ponúkame zakladanie obchodných spoločností a družstiev, vykonávanie zmien v týchto subjektoch (zmena štatutárneho orgánu, zmena spoločníka / akcionára, zmena sídla, rozšírenie / zúženie predmetov podnikania, zvýšenie / zníženie základného imania a podobne), fúzie a akvizície spoločností či zmenu ich právnej formy.  Poskytujeme klientom aj zastupovanie pred súdmi. Rovnako Vám pripravíme požadovanú zmluvu či poskytneme ďalšie právne služby.

Čítajte ďalej…

Živnostenské právo

Potrebujete ohlásiť živnosť pred začatím podnikania, rozšíriť alebo zúžiť predmety podnikania, ustanoviť zodpovedného zástupcu, pozastaviť alebo ukonćiť podnikanie? Okrem právnych služieb v týchto oblastiach Vám zabezpečíme aj oznámenie akejkoľvek zmeny či vydanie výpisu zo živnostenského registra.

Čítajte ďalej…

Pracovné právo

A|K|M|V advokátska kancelária s.r.o. poskytuje právne služby tak zamestnávateľom ako aj zamestnancom v oblasti pracovného práva. Zastupuje klientov v sporových konaniach na súdoch. Zamestnávateľom poskytuje aj školenia ohľadne zmien pracovnoprávnej legislatívy.

Čítajte ďalej…

Právo nehnuteľností

Poskytujeme právne služby v oblasti úpravy práv k nehnuteľnostiam – zriadenie vecných bremien, záložného práva a iných vecných práv, výmaz vecného bremena / záložného práva, zastupovanie pred katastrálnym odborom, vypracovanie či právne posúdenie zmlúv o prevode nehnuteľností ako aj návrhov na vklad.

Čítajte ďalej…

Správne právo

Komplexné právne poradenstvo poskytujeme i v oblasti zastupovania klientov v katastrálnych konaniach, v stavebných konaniach, v priestupkových konaniach či pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov súdmi.

Čítajte ďalej…

Rodinné právo

Vypracujeme Vám návrh na rozvod, zverenie dieťaťa do výchovy, zvýšenie / zníženie výživného či návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Naša advokátska kancelária Vám zabezpečí aj kvalifikované zastupovanie v týchto a ďalších konaniach pred súdom ako aj mimo neho.

Čítajte ďalej…

Podnikanie zahraničných osôb

A|K|M|V advokátska kancelária s.r.o. poskytuje právne služby bohatej zahraničnej klientele. Zahraničným osobám pomáha tak pri rozbiehaní podnikania na Slovensku, ako aj počas vykonávania ich ďalších podnikateľských aktivít. Medzi ďalšie služby patrí aj poskytnutie sídla na Slovensku (virtuálne / registračné sídlo), ako aj pomoc s vybavením prechodného / trvalého pobytu.

Čítajte ďalej…

Exekučné právo

Spíšeme Vám návrh na začatie exekúcie ako aj poskytneme právne zastúpenie v exekučnom konaní.

Čítajte ďalej…

Dedičské právo

Spísanie závetu, listiny o vydedení či zastupovanie v dedičstvom konaní patrí k našim ďalším službám.

Čítajte ďalej…

Konkurz | Reštrukturalizácia | Oddlženie

Potrebujete prihlásiť pohľadávku do konkurzu či reštrukturalizácie, vypracovať reštrukturalizačný posudok alebo poskytnúť ďalšie podobné služby? Naša advokátska kancelária Vám s tým rada pomôže. A|K|M|V advokátska kancelária s.r.o. poskytuje aj služby správcu konkurznej podstaty (číslo zápisu 1644). Pre zahraničných veriteľom poskytujeme aj službu zástupcu na doručovanie.

Čítajte ďalej…

Ochranné známky

Ponúkame Vám prípravu a podanie prihlášky na zápis ochrannej známky do registra ochranných známok, zastupovanie v konaní o zápis ochrannej známky do registra ochranných známok, zastupovanie v súdnom a mimosúdnom konaní v prípadoch porušovania práv majiteľa ochrannej známky.

Čítajte ďalej…

Dopravné a cestné právo

Aktuálne ponúkame dopravcom zápis do obchodného registra, súdne a mimosúdne vymáhanie ich splatných nezaplatených pohľadávok ako aj poskytujeme ďalšie právne služby a právne poradenstvo podľa požiadaviek klientov.

Čítajte ďalej…

Vymáhanie pohľadávok

A|K|M|V advokátska kancelária s.r.o. má bohaté skúsenosti s mimosúdnym aj súdnym vymáhaním pohľadávok. Spoluprácu nadväzujeme aj so správcami bytových domov pri vymáhaní pohľadávok od neplatičov – vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Čítajte ďalej…

Autorizácia

Autorizáciou zmluvy je v zmysle zákona o advokácii spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody. Aké výhody Vám autorizácia prináša sa dozviete na www.autorizaciazmluvy.sk.

Čítajte ďalej...

Máte záujem o naše služby? Neváhajte a kontaktujte nás.