Spýtajte sa na cenu služieb, odpoveď do 24 hodín

Potrebujete pomoc pri začatí, počas alebo pri ukončení podnikania?

Ponúkame Vám najmä tieto služby:

  • založenie obchodnej spoločnosti
  • zmeny v predmete činnosti (doplnenie predmetu podnikania, pozastavenie prevádzkovania živnosti, výmaz predmetu podnikania)
  • ukončenie prevádzkovania živnosti
  • zmena sídla
  • zápis štatutárneho orgánu
  • zápis spoločníka
  • zmena údajov o štatutárnom orgáne / spoločníkovi
  • zosúľadenie údajov zapísaných v živnostenskom registri s údajmi zapísanými v obchodnom registri
  • zápis podnikateľa fyzickej osoby do obchodného registra

Zákonné lehoty konania
Správne poplatky na úseku živnostenského podnikania
Zoznam odporúčaných voľných živností a ich bližšie obsahové vymedzenie
Obsahové náplne remeselných živností
Zoznam viazaných živností
Tlačivá a bližsie informácie k živnostenskému podnikaniu nájdete na stránke Ministerstva vnútra.

Máte záujem o naše služby? Neváhajte a kontaktujte nás.