Spýtajte sa na cenu služieb, odpoveď do 24 hodín

Závet a dedenie zo závetu

Občiansky zákonník rozlišuje dva právne dôvody dedenia. Dediť je možné na základe (i) závetu alebo (ii) zo zákona. Prednosť má dedenie zo závetu.


Kto môže zriadiť závet

Závet môže zriadiť iba fyzická osoba. Podmienkou je, že je v čase zriadenia závetu úplne spôsobilá na právne úkony. Zákon zároveň umožňuje, aby závet zriadila aj osoba, ktorá dovŕšila 15. rok svojho veku. Tu sa však vyžaduje jeho spísanie vo forme notárskej zápisnice. Zákon nepripúšta spoločný závet viacerých poručiteľov. V prípade, ak by bol takýto závet zriadený, je neplatný. Závetom je možné ustanoviť za dediča fyzickú osobu, právnickú osobu aj štát.


Náležitosti závetu

Podmienkou platnosti závetu je splnenie jeho podstatných náležitostí. Závet musí obsahovať výslovný prejav vôle poručiteľa, t.j. musí byť z neho zrejmá vôla poručiteľa ustanoviť niektoré osoby za svojich dedičov a určiť im dedičský podiel. Pokiaľ poručitel v závete neurčí podiely dedičov, ich podiely budú rovnaké. Ďalšou náležitosťou pre platnosť závetu je jeho písomná forma. Závet musí tiež obsahovať deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný. Pokiaľ závet tieto náležitosti neobsahuje, je absolútne neplatný podľa § 39 Občianskeho zákonníka.


Druhy závetov

Zákon pripúšťa, aby bol závet napísaný buď vlastnou rukou, alebo za účasti svedkov zriadený v inej písomnej forme. Ďalšou možnosťou je jeho zriadenie vo forme notárskej zápisnice. Rozlišujeme tak:

A) Holografný závet
Ide o závet, ktorého celý text je napísaný vlastnou rukou poručiteľa. Takýto závet musí byť poručiteľom aj vlastnoručne podpísaný. Pri spísaní takéhoto závetu si treba dať pozor na to, že ak niektorá z náležitostí závetu, čoilen dátum, nie je napísaná vlastnou rukou poručiteľa, bude takýto závet neplatný v celom rozsahu.

B) Alografný závet
Za alografný závet sa považuje závet zriadený v inej písomnej forme. Podmienkou jeho platnosti je okrem všeobecných náležitostí jeho podpísanie vlastnoručným podpisom poručiteľa a potvrdenie dvoma súčasne prítomnými svedkami, že listina obsahuje poručiteľovu poslednú vôľu. Svedkovia prejav vôle poručiteľa potvrdia svojimi podpismi na texte závetu. Zákon výslovne uvádza, že svedkami môžu byť iba osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony. Vice versa, svedkami nemôžu byť osoby, ktoré sú nevidomé, nepočujúce, nemé alebo nepoznajú jazyk, v ktorom sa prejav vôle robí, ani osoby, ktoré majú podľa závetu dediť.

V prípade, ak poručiteľ nemôže čítať alebo písať, zákon vyžaduje, aby svoju poslednú vôľu prejavil pred tromi súčasne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná a prítomnými svedkami podpísaná. Poručiteľ zároveň musí pred svedkami potvrdiť, že listina zachytáva jeho poslednú vôľu. Svedkovia musia listinu tiež podpísať. Pisateľom ako aj predčitateľom môže byť aj svedok. Podmienkou však je, že pisateľ nesmie byť zároveň predčitateľom. V listine sa musí zároveň uviesť, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu.

C) Spísaný vo forme notárskej zápisnice
O spísanie závetu môže požiadať poručiteľ aj advokáta. Na rozdiel od notára, advokát nemá oprávnenie spísať závet vo forme notárskej zápisnice. Podľa Notárskeho poriadku závet spísaný notárom vo forme notárskej zápisnice musí byť zaregistrovaný v Notárskom centrálnom registri závetov, ktorý vedie Notárska komora SR. Notár po tom, ako je ustanovený za súdneho komisára v konaní o dedičstve poručiteľa, požiada Notársku komoru SR o oznámenie, či registruje závet poručiteľa.

Formou notárskej zápisnice môžu prejaviť poslednú vôľu nepočujúce osoby, ktoré nemôžu čítať alebo písať. Druhou možnosťou je prejavenie vôle pred tromi súčasne prítomnými svedkami ovládajúcimi znakovú reč, ktorí listinu podpíšu. Listina, ktorá obsahuje poslednú vôlu takejto osoby sa musí pretlmočiť do znakovej reči. V listine musí byť uvedené, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu.


Zákonom chránení dedičia

Maloletí potomkovi poručiteľa, bez ohľadu na to, či ide o manželských alebo mimomanželských potomkov, musia dostať z dedičstva po poručiteľovi aspoň toľko, koľko predstavuje ich dedičský podiel zo zákona. Plnoletí potomkovia musia dostať z dedičstva aspoň toľko, koľko by predstavovala polovica ich podielu, keby malo dôjsť k dedeniu zákona. Pokiaľ by závet bol v rozpore s uvedeným, bol by v tej časti neplatný, ak opomenutý dedič túto neplatnosť uplatní. Uvedené by sa však neaplikovalo, ak by došlo k vydedeniu uvedených potomkov.


Zrušenie závetu

Osoba, ktorá zriadila závet má možnosť zmeniť až do svojej smrti svoj názor a upraviť spôsob dedenia svojho majetku iným spôsobom.

  • 1.Poručiteľ môže zriadiť nový platný závet, popri ktorom nemôže predchádzajúci závet obstáť.
  • 2.Poručiteľ má možnosť svoj závet odvolať.
  • 3.Posledným spôsobom zrušenia závetu je fyzické zniženie listiny, na ktorej bol závet napísaný, poručiteľom.

Kumulácia dedičských titulov

Ako bolo v úvode článku uvedené, zákonní dedičia dedia až v prípade, ak poručiteľ nezanechal žiadny závet, prípadne ak je závet alebo jeho časť neplatná. Rovnako dedenie zo zákona nastupuje v prípade, ak dedičstvo nenadobudne osoba, ktorá je určená v závete. Ak neexistuje platný závet alebo ak osoba, ktorá by mala podľa platného závetu dediť toto právo nevyužije (napr. zomrie skôr ako poručiteľ či odmietne dedičstvo), nastupuje dedenie zo zákona a dediť budú zákonní dedičia.

Nie je však vylúčené ani to, aby tá istá osoba dedila časť majetku na základe závetu a časť jej pripadne zo zákona. K uvedenému dôjde najmä v prípade, ak predmetom závetu bude len časť majetku poručiteľa. Je však potrebné upozorniť, že dedič nebude oprávnený dedičstvo získané závetom odmietnuť a získané zo zákona si ponechať alebo naopak. Buď celé dedičstvo prijme alebo celé dedičstvo odmietne.

Máte záujem o naše služby? Neváhajte a kontaktujte nás.