Spýtajte sa na cenu služieb, odpoveď do 24 hodín

  • Príprava a podanie prihlášky na zápis ochrannej známky do registra ochranných známok
  • Zastupovanie v konaní o zápis ochrannej známky do registra ochranných známok
  • Zastupovanie v súdnom a mimosúdnom konaní v prípadoch porušovania práv majiteľa ochrannej známky
  • Zastupovanie v konaní o vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú
  • Zastupovanie v konaní o zápise zmeny údajov
  • Zastupovanie v konaní o obnovu ochranných známok
  • Zastupovanie klientov v ďalších konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva SR
Máte záujem o naše služby? Neváhajte a kontaktujte nás.