Spýtajte sa na cenu služieb, odpoveď do 24 hodín

Zamestnávateľ, ktorý má sídlo na území SR môže prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie a povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania. (Uvedené však neplatí, ak štátny príslušník tretej krajiny patrí do skupiny, u ktorej sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje podľa §22 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti. Ďalšie výnimky sú popísané v §23 zákona č. 404/2011 o pobyte cudzincov


1. Nahláška voľného pracovného miesta

Ak chce zamestnávateľ zamestnať cudzinca, ktorý je štátny občanom krajiny, ktorá patrí medzi členské štáty EÚ/EHP (ďalej len „cudzinec“), musí najprv nahlásiť voľné pracovné miesto Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Uvedené je potrebné uskutočniť prostredníctvom formulára – nahlášky voľných pracovných miest. Tlačivo je dostupné priamo na úradoch práce, alebo na internetovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Voľné pracovné miesto nahlasuje zamestnávateľ aspoň 14 kalendárnych dní pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie. Miestne príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny je ten úrad, v ktorého územnom obvode bude  vykonávať cudzinec zamestnanie.

Úrad práce posúdi situáciu na trhu práce a preskúma, či sa v evidencii uchádzačov o zamestnanie nenachádza taký uchádzač, ktorý by splnil podmienky kladené na obsadzovanú pozíciu. Úrad práce má právo uprednostniť uchádzača o zamestnanie, ktorý je zapísaný v evidencii. Dôležité preto bude, aby zamestnávateľ preukázal a obhájil dôvod výberu práve cudzieho štátneho príslušníka.


2. Povolenie na zamestnanie

Povolenie na zamestnanie udeľuje úrad práce príslušný podľa miesta výkonu práce.

K udeleniu povolenia na zamestnanie sú potrebné tieto dokumenty:

  • Nahláška voľného pracovného miesta – 1x
  • Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie – 2x originál
  • Prísľub na zamestnanie, ktorý je súčasťou žiadosti alebo sa priloží k žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie
  • Doklad o vzdelaní – preložený do slovenského jazyka súdnym prekladateľom
  • V prípade vyslania štátneho príslušníka tretej krajiny zamestnávateľom so sídlom mimo EU do SR – obchodná zmluva medzi tuzemským a zahraničným subjektom na základe ktorej sa realizuje vyslanie zamestnancov – preložený do slovenského jazyka súdnym prekladateľom
  • Ak štátny príslušník tretej krajiny chce, aby žiadosť predložil budúci zamestnávateľ, musí žiadosť doplniť o písomný súhlas s takýmto postupom na predloženie žiadosti, a to s overením pravosti podpisu od notára

Povolenie sa udeľuje najviac na obdobie 2 rokov s možnosťou predĺženia. Úrad práce rozhodne o žiadosti na vydanie povolenia na zamestnanie do 30 dní od doručenia žiadosti.


3. Povolenie na prechodný pobyt

Udelené povolenie na zamestnanie cudzinca je podkladom pre vydanie povolenia na prechodný pobyt za účelom zamestnania, ktoré žiada štátny príslušník tretej krajiny. Povinnosťou cudzinca je najmä tiež zdokladovanie bezúhonnosti predložením výpisov z registra trestov, preukázanie finančného zabezpečenia pobytu, preukázanie zabezpečenia ubytovania.

O vydanie povolenia na prechodný pobyt sa žiada buď na zastupiteľskom úrade alebo policajnom útvare (Úrad hraničnej a cudzineckej polície). Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia na prechodný pobyt do 90 dní od doručenia žiadosti, vo zvlášť zložitých prípadoch môže túto lehotu predĺžiť najviac o 90 dní.

Do pracovného pomeru môže byť osoba prijatá až prvým dňom platnosti povolenia na prechodný pobyt na účel zamestnania. Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie môže byť len formou pracovného pomeru na základe písomne uzavretej pracovnej zmluvy. Povolenie na zamestnanie je viazané na konkrétneho zamestnávateľa, druh činnosti a miesto výkonu práce.
Bližšie informácie k prechodnému pobytu je možné nájsť tu: http://www.minv.sk/?pobyt-cudzinca alebo http://www.minv.sk/?cudzinecka-agenda.

Bližšie informácie a tlačivá sa nachádzajú aj na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Máte záujem o naše služby? Neváhajte a kontaktujte nás.