Spýtajte sa na cenu služieb, odpoveď do 24 hodín

  • Spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti (napr. spísanie kúpnej zmluvy, spísanie darovacej zmluvy)
  • Spísanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
  • Elektronické podanie do katastra nehnuteľností

Čo je autorizácia zmluvy?

Autorizácia zmluvy šetrí notárske poplatky a až 50% z katastrálneho poplatku!

Autorizáciou zmluvy je v zmysle zákona o advokácii:

  • spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti
  • zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov
  • posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a
  • posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.

Autorizáciu zmluvy advokát potvrdí v doložke o autorizácii.

Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti za odplatu, advokát upozorní účastníkov zmluvy na platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve a v zmluve uvedie vyhlásenie účastníkov zmluvy o oboznámení sa s týmito podmienkami. Advokát je povinný oznámiť účastníkovi zmluvy o prevode nehnuteľnosti výšku poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti.

Ak advokát nepozná účastníkov, ich zástupcov, tí musia preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti alebo ich totožnosť musí byť potvrdená dvoma svedkami totožnosti.

Ak advokát napriek tomuto postupu nemá istotu o totožnosti osôb, vykoná ďalšie zisťovanie, najmä vyzve osoby a ich zástupcov, aby doložili listiny z evidencie dokladov totožnosti, zistí totožnosť prostredníctvom ďalších svedkov, o ktorých totožnosti nemá žiadne pochybnosti, požiada o vyjadrenie príslušnú obec, vykoná zisťovanie na základe iných listinných dôkazov. Ak sa ani napriek tomuto postupu advokátovi nepodarí zistiť skutočnú totožnosť účastníkov a právnu službu neodmietne, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú zneužitím totožnosti; to neplatí, ak preukáže, že poškodený účastník zmluvy vedel o skutočnosti, ktorá bola príčinou vzniku škody.

Ak v spojení s autorizáciou požiada účastník zmluvy o prevode nehnuteľnosti o uskutočnenie podania na správu katastra, advokát na základe písomného plnomocenstva účastníka vyhotoví toto podanie a zabezpečí jeho doručenie správe katastra vrátane príslušných listín o úkone.


Výhody autorizácie zmluy o prevode nehnuteľností

  • rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu už do 20 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad,
  • ušetrené poplatky u notára za overenie podpisov na zmluve,
  • úspora katastrálnych poplatkov o 50% pri podaní návrhov na vklad elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, ktorým disponujeme

Máte záujem o naše služby? Neváhajte a kontaktujte nás.