Spýtajte sa na cenu služieb, odpoveď do 24 hodín

Ak podnikateľ chce pozastaviť prevádzkovanie živnosti, je povinný to oznámiť živnostenskému úradu.

Podnikateľ si môže určiť, od kedy chce pozastaviť prevádzkovanie živnosti. Tento deň nemôže predchádzať dňu doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu. Pokiaľ tento deň podnikateľ neurčí, účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu.

Po pozastavení prevádzkovania živnosti podnikateľ nadobudne živnostenské oprávnenie uplynutím doby pozastavenia prevádzkovania živnosti alebo dňom uvedeným v oznámení o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti.

Pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako tri roky.

Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti sa podáva na tlačive. Poplatok v prípade elektronického podania sú 2 EUR.


Ukončenie podnikania

Živnostenské oprávnenie zaniká aj dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania. Ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň, živnostenské oprávnenie zanikne dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu.

Oznámenie o ukončení podnikania možno vziať späť najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu zániku živnostenského oprávnenia.

Oznámenie o ukončení podnikania sa podáva na tlačive.

Máte záujem o naše služby? Neváhajte a kontaktujte nás.