Spýtajte sa na cenu služieb, odpoveď do 24 hodín

Naša advokátska kancelária ponúka aj tieto služby s využitím zaručeného elektronického podpisu

Zmeny v spoločnostiach

Zrušenie / zánik spoločností

Služby pre podnikateľov

Služby pre cudzincov

Cenník služieb

Výhody elektronických podaní

A) Úspora peňažných prostriedkov klientov

Elektronické podania na obchodný register ako aj na kataster nehnuteľností šetria 50 % finančných prostriedkov našich klientov, nakoľko súdne a správne poplatky sa znižujú až na polovicu. Navyše, za vydanie osvedčenia za každú voľnú živnosť sa v prípade elektronických návrhov poplatok neplatí a za vydanie osvedčenia na remeselnú a viazanú živnosť zaplatí klient len polovicu.

Pri elektronických podaniach odpadá potreba vyhotovovania viacerých overených fotokópií dokumentov (napr. nie je potrebné overovať listiny prikladané k návrhom na zápis v dvoch ). Navyše, na niektorých dokumentoch sa v prípade elektronických podaní nevyžaduje úradne overený podpis, čím sa šetria tiež poplatky za úradné overenie podpisov.

B) Služba pre klientov z celého územia Slovenskej republiky

Spôsob komunikácie s našou advokátskou kanceláriou je na výbere klienta (emailom, poštou). Osobná návšteva našej advokátskej kancelárie zo strany klienta nie je potrebná, preto poskytujeme služby súvisiace s podaniami do obchodného a živnostenského registra či katastra nehnuteľností pre klientov z celého územia Slovenskej republiky. Elektronické podania nám umožňujú vybavovanie podaní na všetkých obchodných registroch, živnostenských registroch ako aj katastroch nehnuteľností z celého územia Slovenskej republiky.

C) Podanie návrhov do 24 hodín

Dokumenty potrebné ako prílohy k návrhom vypracovávame v závislosti od náročnosti podaní, vo väčšine prípadov do 24 hodín od doručenia potrebných podkladov od klienta. Akonáhle nám klient doručí potrebné dokumenty, z pohodlia našej kancelárie ich zašleme na registrový súd, živnostenský úrad alebo katastrálny úrad a to aj po úradných hodinách týchto úradov. Návrhy podávame na úrady zväčšia najneskôr do 24 hodín od doručenia všetkých potrebných dokladov od klienta. To predstavuje úsporu času spojenú s čakaním na úradoch, čo v konečnom dôsledku znamená úsporu finančných prostriedkov klienta.

D) Rýchla informovanosť o stave podania

O vybavení podania sú naši klienti informovaní rýchlo, nakoľko tak potvrdenia o vykonaní zápisov z obchodného a živnostenského registra ako aj výpis z obchodného registra dostávame elektronicky na email v deň, ako je o podaní rozhodnuté a nie je potrebné čakať na doručenie potvrdení poštou.

Máte záujem o naše služby? Neváhajte a kontaktujte nás.