Spýtajte sa na cenu služieb, odpoveď do 24 hodín

Európska akciová spoločnosť (Societas Europaea)

Európska spoločnosť, nazývaná tiež Societas Europaea (SE), je právna forma podnikania postavená na práve Európskeho spoločenstva (EÚ). Vznik Societas Europaea bol umožnený vďaka prijatiu Nariadenia Rady ES o štatúte európskej spoločnosti z roku 2001. Európska spoločnosť je vnímaná ako moderná a prestížna forma podnikania.


Spôsoby založenia SE

Ponúkame Vám založenie európskej akciovej spoločnosti jedným z nasledovných spôsobov:

A) cezhraničné splynutie alebo zlúčenie dvoch a viacerých a.s., z ktorých aspoň dve majú svoje sídla v aspoň dvoch členských štátoch a musia sa spravovať právom iných členských štátov,

B) založenie SE v podobe holdingu aspoň dvomi kapitálovými spoločnosťami (s.r.o. alebo a.s.), ktoré sa spravujú právom iného členského štátu, alebo ak majú aspoň dva roky dcérsku spoločnosť alebo pobočku umiestnenú v inom členskom štáte, spravujúcu sa právom iného členského štátu ako zakladajúca spoločnosť,

C) vytvorením dcérskej spoločnosti obchodných spoločností za rovnakých podmienok ako pri založení holdingovej spoločnosti

D) premena právnej formy národnej a.s. s formálnym aj materiálnym sídlom na území ES, ak má aspoň dva roky dcérsku spoločnosť, ktorá sa spravovala právom iného členského štátu.


Výhody SE

Za najväčšiu výhodu SE považujeme možnosť presúvať sídlo v rámci celej EÚ bez likvidácie spoločnosti, čo je spojené s opustením domácej legislatívy. Presun sídla umožní najmä:

  • vyňatie sa z vplyvu domácich úradov
  • možnosť výberu najvhodnejšieho daňového a právneho systému v rámci EÚ
  • úspora nákladov na správu a riadenie
  • možnosť využitia zmlúv o ochrane investícií uzavretých Slovenskou republikou

Bližšie informácie k výhodám a nevýhodám založenia európskej spoločnosti nájdete v našom ďalšom článku Výhody a nevýhody SE.


Zmeny v SE

Potrebujete zmeniť akcionára spoločnosti, zmeniť sídlo, štatutárny orgán, rozšíriť či zúžiť predmet činnosti európskej spoločnosti?


Naše služby

  • príprava dokumentov potrebných k založeniu európskej akciovej spoločnosti / k zmenám v SE
  • pomoc pri výbere predmetov podnikania
  • podanie ohlásenia živnosti na príslušný živnostenský úrad za účelom vydania osvedčenia o živnostenskom podnikaní
  • podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra
  • registrácia spoločnosti na daňovom úrade k dani z príjmu
  • zabezpečenie stretnutia u notára za účelom spísania notárskej zápisnice potrebnej k založeniu spoločnosti

Máte záujem o naše služby? Neváhajte a kontaktujte nás.