Spýtajte sa na cenu služieb, odpoveď do 24 hodín

Potrebujete založiť spoločnosť s ručením obmedzeným? Sme tu pre Vás!

Naše služby

 • príprava dokumentov potrebných k založeniu spoločnosti
 • pomoc pri výbere predmetov podnikania
 • podanie ohlásenia živnosti na príslušný živnostenský úrad za účelom vydania osvedčenia o živnostenskom podnikaní
 • podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra
 • registrácia spoločnosti na daňovom úrade k dani z príjmu

K založeniu spoločnosti s ručením obmedzeným je potrebné vypracovať:

 • Zakladateľskú listinu alebo Spoločenskú zmluvu
 • Ohlásenie voľnej, remeselnej, viazanej živnosti (formulár)
 • Súhlas s umiestnením sídla
 • Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra
 • Podpisový/é vzor/y konateľa/ov
 • Vyhlásenie správcu vkladu
 • Vyhlásenie zakladateľa podľa § 105a ods. 1 Obchodného zákonníka

Vydávanie súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra

Podľa novely Obchodného zákonníka účinnej od 01.10.2012 musí zakladateľ na obchodný register doložiť potvrdenie z príslušného daňového úradu o tom, že nemá daňový nedoplatok nad 170 EUR. Vzor žiadosti na daňový úrad nájdete tu: http://drsr.sk/wps/portal.


Lehoty

Živnostenský úrad má podľa zákona o živnostenskom podnikaní 3 pracovné dni na vydanie osvedčenia o živnostenskom podnikaní.

Lehota pre obchodný register je 5 pracovných dní.


Poplatky

Za voľnú živnosť je poplatok 5 EUR, za remeselnú a viazanú 15 EUR. Ak sa podáva ohlásenie s využitím zaručeného elektronického podpisu, za voľné živnosti sa správny poplatok neplatí, poplatok za ostatné živnosti sa znižuje na polovicu.

Súdny poplatok za zápis novej spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra je 331,50 EUR. V prípade, ak sa podáva návrh elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, poplatok na znižuje na polovicu a je 165,75 EUR.


Zároveň Vám ponúkame aj tieto služby

 • zriadenie sídla a s tým súvisiaca administratívna agenda (preberanie pošty, vybavovanie telefonátov, atď.)
 • založenie bankových účtov
 • pomoc s účtovnými a daňovými otázkami
 • zmeny v predmetoch činnosti (napr. doplnenie predmetu podnikania, pozastavenie prevádzkovania živnosti, výmaz predmetu podnikania)
 • ukončenie prevádzkovania činnosti
 • zmena sídla
 • zmena štatutárneho orgánu
 • zmena spoločníka
 • zosúľadenie údajov zapísaných v živnostenskom registri s údajmi zapísanými v obchodnom registri
 • zápis podnikateľa fyzickej osoby do obchodného registra

Máte záujem o naše služby? Neváhajte a kontaktujte nás.