Spýtajte sa na cenu služieb, odpoveď do 24 hodín

Slovenská právna úprava rozlišuje dve formy spoluvlastníctva – podielové spoluvlastníctvo a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. V oboch prípadoch je možné vyporiadanie dohodou. Ak k dohode nedôjde, rozhoduje na návrh niektorého zo spoluvlastníkov súd.

Spoluvlastníctvo znamená, že vec je vo vlastníctve viacerých osôb bez toho, aby bola reálne rozdelená. Spoluvlastníctvo vzniká na základe tých istých právnych skutočností ako vlastnícke právo a teda na základe zmluvy, dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných právnych skutočností.


Podielové spoluvlastníctvo

Podielové spoluvlastníctvo je vlastnícky vzťah viacerých osôb k tej istej veci. Každý z podielových spoluvlastníkov má určitý podiel na veci. Podľa § 137 ods. 1 Občianskeho zákonníka podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Ak nie je spoluvlastníkmi dohodnutá výška podielu, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké. Každý z podielových spoluvlastníkov sa podieľa na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva v takom rozsahu, aký zodpovedá veľkosti jeho podielu.

Existujú dva možné spôsoby ako zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastníctvo – dohodou a rozhodnutím súdu.

Ideálne je, vyporiadanie podielového spoluvlastníctva dohodou. Kedykoľvek v priebehu trvania spoluvlastníckeho vzťahu sa spoluvlastníci môžu dohodnúť na jeho zrušení a vyporiadaní. V prípade ak ide o vyporiadanie spoluvlastníckeho podielu z nehnuteľnosti, dohoda musí byť vyhotovená v písomnej forme a zavkladovaná na katastri nehnuteľností. Pri hnuteľných veciach nie je zákonom stanovená písomná forma, avšak každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a vzájomnom vyporiadaní písomnú formu.

Ak nedôjde k dohode medzi spoluvlastníkmi, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek z nich súd. Pri podielovom spoluvlastníctve treba spomenúť aj zákonom obmedzenú zmluvnú voľnosť pri prevode spoluvlastníckeho podielu, v prospech ostatných spoluvlastníkov. Ak niektorý spoluvlastník chce previesť svoj podiel na tretiu osobu, musí podiel na odkúpenie najskôr ponúknuť všetkým ostatným spoluvlastníkom a to za rovnakých podmienok, za akých by svoj podiel predal tretej osobe – tzv. predkupné právo.


Bezpodielové spoluvlastníctvo

Bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť len medzi manželmi. Náš právny poriadok upravuje tri základné formy vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). K vyporiadaniu majetku medzi manželmi môže dôjsť na základe dohody manželov, rozhodnutím súdu alebo vyporiadaním BSM priamo zo zákona.

Najideálnejším spôsobom je vyporiadanie BSM dohodou. Dohoda manželov o vyporiadaní BSM sa musí vzťahovať na všetok majetok a na všetky veci, ktoré patrili do BSM. V opačnom prípade sa môže jeden z manželov domáhať súdnou cestou, aby súd vyporiadal doteraz nevyporiadaný majetok. V takomto prípade by súd rozhodoval o celom majetku a dohoda manželov by sa tým stala neplatná. Písomnú formu pre dohodu o vyporiadaní BSM zákon vyžaduje len v prípade ak ide o nehnuteľnosť.

K vyporiadaniu by malo dôjsť do troch rokov od zániku manželstva, pretože uplynutím tejto lehoty dochádza k vyporiadaniu BSM priamo zo zákona. Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí:

a) pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva

b) pokiaľ ide o ostatné hnuteľných veciach a o nehnuteľnosti platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.


Máte záujem o naše služby? Neváhajte a kontaktujte nás.