Nájdete nás na
Zavolajte nám
+421 915 046 749

Vypracovanie kúpnej zmluvy

Tvorba aj pripomienkovanie kúpnej zmluvy si vyžadujú znalosti a skúsenosti, bez ktorých sa zmluvná strana vystavuje riziku uzavretia pre ňu nevýhodnej zmluvy, príp. zmluvy, ktorá nie je platná či právne vymožiteľná. 

Ak potrebujete vypracovať kúpnu zmluvu, príp. máte záujem o kontrolu už existujúcej zmluvy, naša advokátska kancelária sa rada stane pre vás v tomto kroku oporou.

Zavolajte nám na 02/ 207 59 504 alebo pošlite e-mail na našu adresu office@akmv.sk a nechajte si odborne a profesionálne poradiť našimi skúsenými advokátmi a právnikmi.

Aké služby ponúkame 

  • Komplexný právny servis a poradenstvo pri vypracovaní / spripomienkovaní kúpnej zmluvy
  • Promptné vypracovanie všetkých potrebných dokumentov
  • Podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v prípade, že sa jedná o kúpu nehnuteľnosti 

Náležitosti kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť upravujú viaceré právne predpisy. Vo všetkých prípadoch prevodov nehnuteľností je však nevyhnutné, aby kúpna zmluva v zmysle § 42 ods. 2 zákona o katastri nehnuteľností obsahovala údaje o: 

  • účastníkoch práv k nehnuteľnostiam; ak ide o fyzickú osobu uvádza sa meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, zmluva musí obsahovať názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má právnická osoba pridelené, prípadne iné identifikačné údaje.
  • nehnuteľnosti; podľa katastrálneho územia, pozemku podľa parcelného čísla evidovaného v súbore popisných informácií, pozemku evidovaného ako parcela registra “C” alebo parcela registra “E”, druhu pozemku a výmery pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená, čísla bytu alebo nebytového priestoru, čísla poschodia, čísla vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne na priľahlom pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je dom postavený; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, uvádza sa i podiel vyjadrený zlomkom k celku.
  • mieste a čase jej spísania, právnom úkone a jeho predmete. 

Nevyhnutnou náležitosťou pri zmluvách o prevode nehnuteľností je zachovanie písomnej formy, čo priamo vyplýva z ust. § 46 ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

Ak kupujete nehnuteľnosť, okrem podpísania kúpnej zmluvy Vás čaká ďalší krok, bez ktorého vám vlastníctvo ku kúpenému pozemku, bytu alebo domu nevznikne. Práva k nehnuteľnostiam totiž vznikajú, menia sa alebo zanikajú až vkladom do katastra. Podpísanie kúpnej zmluvy či dokonca ani zaplatenie kúpnej ceny z Vás teda automaticky nerobia vlastníka predmetnej nehnuteľnosti, a preto sa príslušnému katastrálnemu úradu podáva návrh na vklad.

Zákon pozná aj kúpu hnuteľných vecí, s ktorou vám tiež ochotne pomôžeme. 

Cenník a poplatky 

Za návrh na vklad sa platí poplatok v hodnote 66 EUR, ak sa podáva návrh elektronicky poplatok je v hodnote 33 EUR. V takom prípade má príslušný katastrálny úrad lehotu 30 dní na rozhodnutie o vašom návrhu. 

Existuje možnosť podať žiadosť o urýchlené konanie návrhu na vklad, kedy má katastrálny úrad na rozhodnutie 15-dňovú lehotu. Vtedy však treba rátať so zaplatením vysokého súdneho poplatku v hodnote až 266€, pri elektronickej forme v polovičnej hodnote. 

Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb na základe vašich potrieb nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese office@akmv.sk

Prečo my?

Kúpna zmluva si ako každá zmluva vyžaduje splnenie viacerých náležitostí, v opačnom prípade riskujete jej neplatnosť. Zavŕšením procesu pri kúpe nehnuteľnosti je podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Všetky náležitosti spojené s kúpou nehnuteľnosti a zmenou jej vlastníka vybaví náš skúsený tím advokátov a právnikov za vás. Vďaka zaručenému elektronickému podpisu, ktorým disponujeme, komunikujeme s orgánmi verejnej moci elektronicky, čo šetrí váš čas aj poplatky. Okrem toho poskytujeme právne služby vo všetkých oblastiach práva, preto sa naša advokátska kancelária stane vašou oporou aj pri ďalších aktivitách. 

 


waiter
Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontatovať na zadaný telefón alebo email.