Nájdete nás na
Zavolajte nám
+421 915 046 749

Vypracovanie nájomnej zmluvy

Nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral aj úžitky. 

Pri tvorbe nájomnej zmluvy treba rozlišovať či je predmetom nájmu byt, alebo nebytový priestor. Nájomná zmluva si, ako každá zmluva, vyžaduje splnenie viacerých náležitostí, v opačnom prípade riskujete jej neplatnosť. 

Nájomná zmluva? Zabezpečíme pre vás: 

  • Komplexný právny servis a poradenstvo pri vypracovaní nájomnej zmluvy
  • Vypracovanie / spripomienkovanie nájomnej zmluvy na byt, nebytový priestor, hnuteľnú vec 

Zavolajte nám na 02/ 207 59 504 alebo pošlite e-mail na našu adresu office@akmv.sk. Náš tím skúsených právnikov a advokátov je pripravený vám pomôcť. 

Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov stanovuje ako obligatórnu podmienku písomnú formu pri nájme, príp. podnájme nebytových priestorov. Ak taká nájomná zmluva písomnú podobu nemá, spôsobuje to jej absolútnu neplatnosť. Zákon však pozná aj nájom hnuteľných vecí. 

Pokiaľ ide o nájom bytu, jeho úprava je zakotvená v Občianskom zákonníku, pričom v tomto prípade zmluva nemusí mať povinne písomnú podobu. Zákon pritom síce hovorí, že ak sa neuzavrela písomne nájomná zmluva, vyhotoví sa o jej obsahu zápisnica, platí však, že ani neexistencia takejto zápisnice nespôsobuje neplatnosť a nájomná zmluva bola uzavretá ústne. Nájomná zmluva na bytový priestor musí obsahovať označenie predmetu a rozsahu užívania, výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu. Mala by tiež obsahovať aj opis príslušenstva a opis stavu bytu. Doba nájmu nemusí byť výslovné stanovená – vtedy sa predpokladá, že zmluva o nájme sa uzavrela na dobu neurčitú. 

Zmluva o nájme nebytového priestoru musí obsahovať predmet a účel nájmu, výšku a splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia, a ak nejde o nájom na neurčitý čas, čas, na ktorý sa nájom uzaviera. 

Cenník a poplatky 

Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese office@akmv.sk. 

Prečo my? 

Sme skúsenou advokátskou kanceláriou. Právne služby poskytujeme vo všetkých oblastiach práva, preto sa na nás môžete spoľahnúť aj pri ďalších vašich obchodných či súkromných aktivitách.


waiter
Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontatovať na zadaný telefón alebo email.