Výpis z registra trestov cudzinca ako štatutára novozakladanej spoločnosti

Autor: Advokátska kancelária | Kategória: Obchodné právo | Dátum: 08.11.2018 |

Niekedy nastáva situácia, kedy štatutárom novozakladanej spoločnosti je občan jednej krajiny, ktorý má zároveň pobyt v druhej krajine. V prípade, že sa zakladá nová obchodná spoločnosť so štatutárnym orgánom, ktorý nie je občanom SR (ďalej len „cudzinec“), jedným z potrebných dokumentov pri ohlasovaní živnosti je jeho výpis z registra trestov. Výpis z registra trestov z ktorej krajiny je potrebný – ktorej je cudzinec štátnym príslušníkom alebo v ktorej sa zdržiava? Túto situáciu si priblížime v nasledujúcom článku.

Výpis z registra trestov cudzinca dokladaný na živnostenský úrad 

Podľa § 46 ods. 5 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov pre zahraničnú osobu sa za výpis z registra trestov považuje:

  1. výpis z registra trestov vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je fyzická osoba štátnym príslušníkom alebo v ktorom má právnická osoba sídlo, alebo
  2. štátu, v ktorom sa fyzická osoba preukázateľne zdržiavala v posledných piatich rokoch nepretržite najmenej šesť mesiacov

Je tak potrebné dokladať len jeden výpis z registra trestov, buď z domovskej krajiny alebo z krajiny svojej rezidencie. V druhom prípade je potrebné predložiť živnostenskému úradu aj doklad, z ktorého vyplýva, že v danej krajine sa požadovanú dobu zdržiavala. 

Ak z výpisu z registra trestov nemožno identifikovať trestný čin, za ktorý bola zahraničná osoba odsúdená, jeho prílohou musí byť aj právoplatný rozsudok s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka. 

Ak sa výpis z registra trestov v uvedených krajinách nevydáva? 

Ak sa taký doklad v uvedenom štáte nevydáva, výpis z registra trestov nahrádza rovnocenná listina vydaná príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom alebo čestné vyhlásenie osvedčené príslušným orgánom uvedeného štátu. 

Platnosť výpisu z registra trestov 

Výpis z registra trestov nesmie byť pri jeho predložení starší ako tri mesiace. 

Je potrebný úradný preklad? 

Živnostenský zákon hovorí, že výpis z registra trestov musí byť predložený spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka. 

V praxi sme sa opakovane stretli s tým, že úradný preklad sa vyžadoval len v prípade cudzincov, ktorí nie sú občanmi členskej krajiny Európskej únie. Pokiaľ ide o občanov členskej krajiny EÚ, postačoval obyčajný (neúradný) preklad. 

Cudzinec žijúci na Slovensku 

Aj keď má cudzinec udelený pobyt na území SR viac ako 6 mesiacov, musí výpis z registra trestov zo Slovenska doložiť ako prílohu ohlásenie živnosti. Živnostenský úrad si ho sám nevyžiada, ako je to v prípade slovenských štátnych občanov.

Naše právne služby: 

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.