Ako môže získať manžel slovenského občana slovenské občianstvo?

Autor: Advokátska kancelária | Kategória: Podnikanie zahraničných osôb | Dátum: 14.12.2017 |

Nadobudnutie štátneho občianstva Slovenskej republiky upravuje zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej ako "zákon o štátnom občianstve"). V dnešnom článku si priblížime niektoré praktické problémy, ku ktorým v konaniach o udelenie štátneho občianstva v takýchto prípadoch dochádza.

Podmienky udelenia štátneho občianstva SR 

Podľa ustanovenia § 7 ods. 2 písm. a) zákona o štátnom občianstve môže byť štátne občianstvo SR udelené žiadateľovi, ktorý: "uzavrel manželstvo so štátnym občanom Slovenskej republiky, toto manželstvo trvá a žije v tomto manželstve v spoločnej domácnosti na území Slovenskej republiky najmenej počas piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky." 

Všeobecné podmienky pre udelenie štátneho občianstva manželovi občana SR sú spracované v tomto článku.

Praktické problémy 

Keďže zákon o štátnom občianstve zakotvuje pre udelenie štátneho občianstva SR viaceré podmienky a ich splnenie je pomerne dôsledne preverované, nie všetky žiadosti sú úspešné. 

Domácnosť na území Slovenskej republiky 

Pre získanie štátneho občianstva SR býva často problematické práve splnenie podmienky žitia žiadateľa v spoločnej domácnosti so slovenským manželom na území Slovenskej republiky. Už z gramatického výkladu ustanovenia § 7 ods. 2 písm. a) zákona o štátnom občianstve je jednoznačné, že podmienku nespĺňa žiadateľ, ktorý sa so svojím manželom zdržiava v zahraničí. Zo znenia zákona však nemusí byť úplné jednoznačné, či sa žiadateľ na území Slovenskej republiky musí zdržiavať aj v období od podania žiadosti o udelenie štátneho občianstva do právoplatného skončenia konania. Jednoznačnú odpoveď na načrtnutý problém poskytuje rozhodovacia prax Najvyššieho súdu SR, ktorý napr. v Rozsudku zo dňa 26.10.2016, sp. zn. 2Sžo/107/2014 uvádza: „Bolo by absolútne proti účelu a zmyslu zákona, aby žiadateľ spĺňal podmienky nevyhnutné pre udelenie štátneho občianstva len v čase podania žiadosti a v čase samotného rozhodovania o udelení štátneho občianstva by už tieto podmienky nemuseli byť naplnené.“ 

Z uvedeného vyplýva, že žiadateľ o udelenie štátneho občianstva SR by sa mal na území SR spolu v spoločnej domácnosti so slovenským manželom zdržiavať najmenej päť rokov pred podaním žiadosti a tiež od podania žiadosti do rozhodnutia o žiadosti. 

Znalosť slovenského jazyka 

Problematickou podmienkou býva aj ovládanie slovenského jazyka slovom a písmom. Ovládanie slovenského jazyka je overované pri podaní žiadosti - pri vypĺňaní dotazníka žiadateľa, ktorý sa podáva spolu so žiadosťou. Následne je ovládanie slovenského jazyka overované trojčlennou komisiou vymenovanou prednostom okresného úradu v sídle kraja (resp. veľvyslancom alebo konzulom, ak je žiadosť podávaná na zastupiteľskom alebo konzulárnom úrade). Preskúšanie pred komisiou sa obvykle uskutoční do dvoch týždňov od podania žiadosti. 

Overovanie znalosti slovenského jazyka pozostáva z troch častí. Najskôr sa uskutoční pohovor, v rámci ktorého sa žiadateľovi kladú všeobecné otázky o jeho osobe, jeho rodinných príslušníkoch prípadne iných blízkych osobách, o vzťahu k Slovenskej republike a tiež všeobecné otázky týkajúce sa histórie, geografie a spoločensko – politického vývoja SR. Druhá časť overenia znalosti slovenského jazyka spočíva v hlasnom prečítaní náhodne vybratého článku z tlače v slovenskom jazyku, ktorý obsahuje aspoň 500 slov. Poslednou časťou je napísanie obsahu prečítaného článku, na čo má žiadateľ časový limit 30 minút. 

Naše služby

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby? Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontatovať na zadaný telefón alebo email.