Za akých podmienok môže slovenský zamestnávateľ zamestnať občanov z krajín mimo EÚ?

Autor: Advokátska kancelária | Kategória: Podnikanie zahraničných osôb | Dátum: 13.02.2018 |

Vzhľadom na situáciu na trhu práce sa čím ďalej tým viac zamestnávateľov zaujíma o možnosti zamestnania cudzincov zo štátov mimo Európsku úniu – tzv. tretích štátov. Možnosti zamestnania štátnych príslušníkov tretích štátov s miestom výkonu práce v Slovenskej republike upravuje predovšetkým zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o službách zamestnanosti“) a zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o pobyte cudzincov“). V dnešnom článku si priblížime najčastejšie možnosti zamestnania takýchto cudzincov.

Prečítajte si aj:

Vyslanie cudzinca zo Srbska za prácou na územie SR

Udelenie štátneho občianstva SR cudzincovi

Podľa ustanovenia § 21 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti, môže zamestnávateľ zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý:

 • je držiteľom modrej karty Európskej únie;
 • má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta;
 • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania;
 • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny;
 • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie alebo
 • štátneho príslušníka tretej krajiny, na ktorého sa vzťahuje niektorá z výnimiek podľa ustanovenia § 23a zákona o službách zamestnanosti[1], kedy sa nevyžaduje ani povolenie na zamestnanie, ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. 

V zmysle ustanovenia § 23 ods. 1 a ods. 2 zákona o pobyte cudzincov možno cudzincovi z tretej krajiny udeliť prechodný pobyt na účel zamestnania na základe:

 • potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta
 • povolenia na zamestnanie
 • pokiaľ sa u neho nevyžaduje ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ani povolenie na zamestnanie 

Zamestnanie cudzinca na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta 

Zamestnanec, ktorý chce zamestnať cudzinca na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta je povinný najmenej 30 pracovných dní (po novele zákona o službách zamestnanosti účinnej od 01.05.2018 to bude 20 pracovných dní) pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania písomne oznámiť voľné pracovné miesta, ich počet a charakteristiku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej ako „ÚPSVaR). 

ÚPSVaR miestne príslušný podľa miesta, kde bude cudzinec vykonávať prácu, vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta do piatich dní na základe žiadosti Oddelenia cudzineckej polície PZ (ďalej ako „OCP“). Potvrdenie obsahuje súhlas alebo nesúhlas s obsadením voľného pracovného miesta cudzincom. 

Súhlasné potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ÚPSVaR vydá, ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie, pričom ÚPSVaR prihliada na situáciu na trhu práce. 

Praktický postup je teda taký, že zamestnávateľ oznámi ÚPSVaR voľné pracovné miesto, po uplynutí minimálne 30 pracovných dní od zverejnenia voľného pracovného miesta môže cudzinec podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania. Po podaní žiadosti OCP požiada ÚPSVaR o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. Súhlasné potvrdenie je podmienkou udelenia prechodného pobytu na účel zamestnania. 

Zamestnanie cudzinca na základe povolenia na zamestnanie 

ÚPSVaR môže udeliť povolenie na zamestnanie na základe písomnej žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny, zamestnávateľa alebo právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ku ktorej bude štátny príslušník tretej krajiny vyslaný vykonávať prácu, ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Pri udelení povolenia na zamestnanie ÚPSVaR prihliada na situáciu na trhu práce. 

Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie sa podáva na predpísanom tlačive spolu s prílohami podľa § 22 ods. 3 zákona o službách zamestnanosti:

 • pracovná zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie do zamestnania, ktorý obsahuje náležitosti pracovnej zmluvy,
 • rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní alebo doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • ak žiadosť podáva zamestnávateľ aj písomný súhlas štátneho príslušníka tretej krajiny so žiadosťou spolu s overením pravosti podpisu podľa právnych predpisov štátu, ktorého je občanom, alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

Lehota na vydanie povolenia na zamestnanie je 20 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Na vydanie povolenia na zamestnanie však nie je právny nárok. 

V tomto prípade teda cudzinec alebo jeho zamestnávateľ najprv podá žiadosť o vydanie povolenia na zamestnanie a po jeho udelení podá žiadosť o vydanie prechodného pobytu na účel zamestnania na príslušnom OCP. 

Zamestnanie cudzinca, u ktorého sa nevyžaduje ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ani povolenie na zamestnanie 

Zákon o službách zamestnanosti v § 23a obsahuje niekoľko desiatok výnimiek, kedy je možné zamestnať cudzinca, bez potreby potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta alebo povolenia na zamestnanie. Výnimky sa vzťahujú napr. na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ktorý je rodinným príslušníkom občana členského štátu Európskej únie a ktorý má právo na pobyt na území Slovenskej republiky, ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, ktorému bol udelený azyl atď. 

Naše služby 

 • Komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného práva vrátane zamestnávania cudzincov
 • Zastupovanie v konaniach o udelenie prechodného alebo trvalého pobytu a obnovenie pobytu
 • Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontatovať na zadaný telefón alebo email.