Možnosti zamestnávania cudzincov z tretích krajín od mája 2018

Autor: Advokátska kancelária | Kategória: Pracovné právo | Dátum: 24.09.2018 |

Vzhľadom na nedostatok kvalifikovaných pracovných síl slovenskí zamestnávatelia čím ďalej tým častejšie zamestnávajú cudzincov – občanov tretích krajín mimo Európskej únie (ďalej ako "cudzinci"). Právny poriadok upravuje viaceré možnosti zamestnania cudzincov aj v závislosti od dĺžky obdobia výkonu práce na Slovensku. Niektoré možnosti si priblížime v článku.

Zaškolenie zamestnanca - cudzinca 

Vo väčšine prípadov zamestnávania cudzincov z tretích krajín je potrebné vybavenie prechodného pobytu na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta alebo povolenia na zamestnanie, čo predstavuje časovo náročný proces.

Prečítajte si aj:

Zamestnávanie cudzinca v SR a prechodný pobyt na účely zamestnania

Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

Okrem toho je potrebné zobrať do úvahy, že po udelení prechodného pobytu a nastúpení do zamestnania sa u väčšiny pracovných pozícii vyžaduje ešte zaškolenie zamestnanca v trvaní niekoľkých týždňov, niekedy aj mesiacov. 

V záujme skrátenia tohto dlhého procesu zakotvuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o službách zamestnanosti") v § 23a ods. 1 písm. u) možnosť zaškolenia zamestnanca ešte pred udelením prechodného pobytu. 

Zamestnávateľ môže zamestnávať cudzinca z tretej krajiny "ktorý bude zamestnaný na určené obdobie na účel jeho zaškolenia, najviac na šesť po sebe nasledujúcich týždňov v kalendárnom roku, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v okrese"  s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti za uplynulý rok nižšou ako 5 %. Podmienkou je tiež, že cudzinec má už "podanú žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania na to isté pracovné miesto." 

Zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily je zverejnený na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

Vnútropodnikový presun vedúcich pracovníkov a stážistov 

Jednou z možností prechodného pobytu na účel zamestnania je aj vnútropodnikový presun. Podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. s) vnútropodnikovým presunom je "dočasné vyslanie na viac ako 90 dní štátneho príslušníka tretej krajiny na účel zamestnania alebo odbornej prípravy, ktorý sa v čase podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu nachádza mimo územia Slovenskej republiky a členských štátov, zamestnávateľom so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a členských štátov, s ktorým má štátny príslušník tretej krajiny pred presunom a počas presunu uzavretú pracovnú zmluvu, k tomu istému zamestnávateľovi alebo k zamestnávateľovi v rámci tej istej skupiny zamestnávateľov so sídlom v Slovenskej republike." 

Upozorňujeme však, že takýmto spôsobom je možné zamestnávať vedúcich zamestnancov, resp. kvalifikovaných odborníkov alebo stážistov. 

Prechodný pobyt môže byť udelený najviac na tri roky, ak ide o vedúceho zamestnanca alebo odborníka, a najviac na jeden rok, ak ide o zamestnanca – stážistu. 

Dodávka tovaru alebo služieb na základe obchodnej zmluvy 

V určitom rozsahu je výkon práce cudzincami z tretích krajín možný aj na základe obchodnej zmluvy medzi spoločnosťou na Slovensku a zamestnávateľom v krajine mimo Európskej únie. Podľa § 23a ods. 1 zákona o službách zamestnanosti "Zamestnávateľ môže zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo v súvislosti s dodávkou tovaru uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení alebo v súvislosti s dodávkou tovaru alebo služieb uskutočňuje programátorské práce alebo odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku." 

V tejto súvislosti upozorňujeme, že vykonávanie práce na základe takejto obchodnej zmluvy nie je vhodné na akýkoľvek druh práce, ale je potrebné pridržiavať sa vyššie uvedeného vymedzenia. Uvedené ustanovenie prichádza do úvahy napríklad v prípade, kedy si slovenská spoločnosť zakúpi nový stroj v tretej krajine a následne je potrebné, aby zamestnanci dodávateľa nového stroja prišli stroj zmontovať, nastaviť a zaškoliť miestnych zamestnancov. Ustanovenie však nie je vhodné napríklad na situáciu, kedy by mali byť zamestnanci z tretích krajín vyslaní k slovenskému zamestnávateľovi na vykonávanie bežných prác v pásovej výrobe a podobne. 

Výber možnosti zamestnávania cudzincov odporúčame vopred prekonzultovať s odborníkom na danú oblasť, ako aj s príslušným úradom práce. 

Zánik možnosti vyslania 

Záverom upozorňujeme, že poslednou novelou zákona o službách zamestnanosti už nie je možné vysielať cudzincov postupom popísaným v našom článku tu.

Naše služby 

  • právne poradenstvo v oblasti pracovného práva vrátane zamestnávania cudzincov
  • zastupovanie v konaniach o udelenie prechodného pobytu
  • vypracovanie právnych analýz a stanovísk

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontatovať na zadaný telefón alebo email.