Zamestnanie cudzinca z krajiny mimo EÚ, ktorý si zvyšuje kvalifikáciu

Autor: Advokátska kancelária | Kategória: Pracovné právo | Dátum: 07.11.2017 |

Pri zamestnávaní cudzincov je potrebné vychádzať predovšetkým z právnej úpravy zakotvenej v zákone č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o pobyte cudzincov“) a v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o službách zamestnanosti“).

Postup pri zamestnaní cudzincov v jednotlivých prípadoch závisí od viacerých faktorov. Vplyv má napr. právne postavenie cudzinca (či sa jedná o azylanta, osobu s prechodným pobytom udeleným na iný účel ako zamestnanie atď.) alebo charakter vykonávanej práce. 

Tento článok približuje zamestnanie cudzinca z krajiny mimo Európskej únie, ktorý bude zamestnaný na určené obdobie na účel zvýšenia jeho kvalifikácie vo vykonávanom zamestnaní. 

Prečítajte si aj: Zamestnanie cudzinca v SR a prechodný pobyt na účel zamestnania 

Výnimka zo zákona o službách zamestnanosti 

Zamestnanie cudzinca na účel zvýšenia jeho kvalifikácie vo vykonávanom zamestnaní najviac na jeden rok predstavuje podľa ustanovenia § 23a ods. 1 písm. u zákona o službách zamestnanosti výnimku, kedy zamestnávateľ môže zamestnať zamestnanca bez potreby povolenia na zamestnanie alebo potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. 

Zvyšovanie kvalifikácie 

Pojem „zvyšovanie kvalifikácie“ nie je v zákone definovaný, je ho však potrebné odlíšiť od „prehlbovania kvalifikácie“, na ktoré sa už výnimka z povinnosti mať povolenie na zamestnanie alebo potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta nevzťahuje. 

Rozdiel medzi zvýšením kvalifikácie a prehĺbením kvalifikácie spočíva predovšetkým v tom, že pri zvýšení kvalifikácie dochádza k nadobudnutiu vyššieho stupňa vzdelania (napr. zamestnanec so základným vzdelaním nadobudne stredoškolské vzdelanie alebo zamestnanec so stredoškolským vzdelaním nadobudne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa). Podstatou zvýšenia kvalifikácie v zásade býva, aby zamestnanec mohol vykonávať také kvalifikovanejšie práce, na vykonávanie ktorých sa požaduje dosiahnutie predmetného vzdelania.  

V ustanovení § 140 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce (pomenovanom zvyšovanie kvalifikácie) je uvedené: „účasť na ďalšom vzdelávaní, v ktorom má zamestnanec získať predpoklady ustanovené právnymi predpismi alebo splniť požiadavky nevyhnutné na riadny výkon práce dohodnuté v pracovnej zmluve, je prekážkou v práci na strane zamestnanca.“ 

Prechodný pobyt na účel zamestnania 

Pri zamestnaní podľa vyššie uvedených podmienok v trvaní jeden rok je potrebné aj udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania. Podľa ustanovenia § 23 ods. 2 zákona o pobyte cudzincov: „Prechodný pobyt na účel zamestnania udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 33 ods. 6, aj štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na základe povolenia na zamestnanie alebo štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, u ktorého sa nevyžaduje povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.“ 

Účel pobytu štátny príslušník tretej krajiny preukáže povolením na zamestnanie alebo potvrdením zamestnávateľa, že štátny príslušník tretej krajiny má vykonávať činnosť, na ktorú sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje, alebo medzinárodnou zmluvou, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o prechodný pobyt podľa § 23 ods. 2. 

V zmysle telefonickej informácie od Oddelenia cudzineckej polície Bratislava sa potvrdením zamestnávateľa myslí čestné vyhlásenie podpísané štatutárom zamestnávateľa. Podpis na čestnom vyhlásení musí byť úradne osvedčený. 

Ďalej je potrebné doložiť formulár žiadosti o udelenie prechodného pobytu, fotografie, potvrdenie o finančnom zabezpečení, výpis z registra trestov, potvrdenie o zabezpečení ubytovania.

Informačná karta 

Do siedmich dní od nástupu zamestnanca do zamestnania je zamestnávateľ o vzniku pracovného vzťahu povinný informovať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta výkonu práce. Informačná povinnosť je splnená zaslaním vyplnenej informačnej karty v dvoch vyhotoveniach. 

Prílohami informačnej karty je kópia pracovnej zmluvy a doklad preukazujúci, že sa na cudzinca vzťahuje uplatňovaná výnimka zo zákona o službách zamestnanosti, v tomto prípade, že sa jedná o zvyšovanie kvalifikácie (§ 23a ods. 1 písm. u zákona č. 5/2004). 

Podľa telefonickej informácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava je túto skutočnosť možné preukázať dokumentom preukazujúcim stupeň kvalifikácie, ktorý sa bude dosahovať (potvrdenie školy, vzdelávacej organizácie a pod.). ÚPSVaR odporúča, aby v pracovnej zmluve boli uvedené skutočnosti, že sa jedná o zvyšovanie kvalifikácie a odporúčajú tiež zaslanie kópie preukazu o pobyte cudzinca. 

Naše služby 

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontatovať na zadaný telefón alebo email.