Dvojité scudzenie nehnuteľností

Autor: Advokátska kancelária | Kategória: Právo nehnuteľností | Dátum: 24.10.2017 |

V praxi sa niekedy stávajú situácie, keď sa uzatvorí zmluva o budúcej zmluve, ktorou sa budúci predávajúci zaviaže uzavrieť kúpnu zmluvu s budúcim kupujúcim, avšak medzičasom nehnuteľnosť prevedie na tretiu osobu. Podobnou je situácia, keď predávajúci uzavrie na tú istú nehnuteľnosť dve kúpne zmluvy s dvomi rôznymi kupujúcimi. Kto vlastne nadobudne vlastnícke právo a či je neskoršia zmluva neplatná – aj tieto otázky sa (vy)riešili v nasledujúcich rozhodnutiach súdov:

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 27. marca 2007, sp. zn. 1 Cdo 107/2006 “Zmluva o budúcej zmluve (§ 50a Občianskeho zákonníka) pôsobí len medzi účastníkmi tejto zmluvy. Nedodržanie záväzku budúceho predávajúceho vyplývajúceho zo zmluvy o budúcej zmluve a následné uzavretie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti s treťou osobou nespôsobuje bez ďalšieho neplatnosť predmetnej kúpnej zmluvy v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o budúcej zmluve zaniknú pre nemožnosť plnenia.” 

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 Cdo 31/2000 (R 87/2001) "Ak totiž bola scudzená nehnuteľnosť zmluvou viac subjektom alebo ak bola tá istá nehnuteľnosť prevádzaná dvakrát (resp. viackrát), stane sa jej vlastníkom ten, komu ako prvému bol povolený vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Ten, kto bol dvojitým scudzením poškodený, má nárok na náhradu vzniknutej mu škody podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti za škodu ( § 420 Občianskeho zákonníka). 

Rozsudok Najvyššie súdu Českej republiky sp. zn. 2 Cdon 848/97 : “Smlouva o převodu nemovitostí není neplatná jen proto, že převodce dříve převedl stejné nemovitosti na jinou osobu, jestliže ke vkladu vlastnického práva pro tuto osobu nedošlo.”

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontatovať na zadaný telefón alebo email.