Vydržanie pozemku a notárske osvedčenie vyhlásenia o vydržaní

Autor: Advokátska kancelária | Kategória: Právo nehnuteľností | Dátum: 11.09.2017 |

V praxi často dochádza k prípadom, kedy ľudia dlhodobo užívajú pozemky bez toho, aby boli ako vlastníci evidovaní na liste vlastníctva k predmetným pozemkom. Právna úprava umožňuje riešenie takýchto situácií zakotvením inštitútu vydržania v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“).

Vydržanie 

Podľa ustanovenia § 134 ods. 1 Občianskeho zákonníka: „Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť.“ Pričom do oprávnenej držby sa započítava aj oprávnená držba právneho predchodcu. 

V zmysle uvedeného k nadobudnutiu vlastníctva nového vlastníka k vydržanému pozemku dôjde uplynutím desiatich rokov neprerušenej dobromyseľnej držby. „Podľa ustanovení katastrálneho zákona sa však vyžaduje aspoň deklarácia tohto nového právneho stavu. V praxi je to notárske osvedčenie o vydržaní alebo deklaratórny rozsudok občianskoprávneho súdu o určení vlastníckeho práva nadobudnutého vydržaním“ (VOJČÍK, P. a kol.: Občiansky zákonník. Stručný komentár, Bratislava: IURA EDITION 2010, ISBN 978-80-8078-368-6) alebo rozhodnutie okresného úradu. 

Notárske osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 

V zmysle ustanovenia § 63 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) (ďalej ako „Notársky poriadok“) osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti sa vydáva formou notárskej zápisnice, ktorá obsahuje všeobecné náležitosti notárskej zápisnice (miesto, deň, mesiac a rok podpísania notárskej zápisnice; meno, priezvisko a sídlo notára; meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a trvalé bydlisko účastníka, ak je ním fyzická osoba, a názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, a sídlo účastníka, ak je ním právnická osoba, ako aj ich zástupcov, svedkov, dôverníkov a osoby, ktorá ovláda jazyk účastníka; vyhlásenie účastníkov, že sú spôsobilí na právne úkony; údaj o tom, ako bola preukázaná totožnosť účastníkov a svedkov, najmä druh a číslo platného preukazu totožnosti účastníka; ak je účastníkom právnická osoba, údaj o tom, ako bola preukázaná jej existencia, a oprávnenie v jej mene konať; obsah právneho úkonu; údaj o tom, že zápisnica bola po prečítaní účastníkmi schválená; podpisy účastníkov alebo ich zástupcov, a ak boli prizvaní, tiež svedkov, dôverníkov a osoby, ktorá ovláda jazyk účastníka; ak podpisuje notársku zápisnicu za právnickú osobu ako účastníka fyzická osoba oprávnená v jej mene konať, pripojí iba svoj podpis; odtlačok úradnej pečiatky notára a jeho podpis) a tiež osobitné náležitosti notárskej zápisnice. 

Osobitné náležitosti notárskej zápisnice 

Okrem všeobecných náležitostí notárskej zápisnice notárska zápisnica osvedčujúca vyhlásenie o vydržaní vlastníckeho práva k pozemku obsahuje aj: 

  • vyhlásenie účastníka, že splnil podmienky vydržania podľa Občianskeho zákonníka, najmä okolnosti odôvodňujúce začatie oprávnenej držby, trvanie a nepretržitosť držby;
  • označenie dôkazov, ktoré boli notárovi predložené na potvrdenie osvedčovaných skutočností;
  • uvedenie dňa, ktorým účastník nadobudol vydržaním vlastnícke právo k nehnuteľnosti. 

K vyhláseniu o splnení podmienok vydržania je podľa Notárskeho poriadku potrebné predložiť: 

  • vyjadrenia osôb, ktorým posledný zápis v katastri nehnuteľností preukazuje vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo ich právnych nástupcov, ak sú tieto osoby známe, že nemajú k vzniku vlastníckeho práva výhrady, pričom pravosť podpisu osôb na takomto vyjadrení musí byť úradne osvedčená;
  • vyjadrenie obce, v ktorej katastrálnom území sa vydržiavaný pozemok nachádza, že vznikom vlastníckeho práva nie sú dotknuté jej oprávnené záujmy;
  • vyjadrenie právnickej osoby, ktorá je príslušná na správu pozemku podľa osobitného predpisu alebo má právo nakladať s pozemkom podľa osobitného predpisu (napr. Slovenský pozemkový fond), že nemá k vzniku vlastníckeho práva výhrady, ak ide o pozemky nachádzajúce sa mimo zastavaného územia obce. 

Rozhodnutie okresného úradu 

Okresný úrad môže vydať rozhodnutie potvrdzujúce nadobudnutie vlastníctva k pozemku vydržaním v rámci konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim, a to na základe návrhu účastníka uvedeného konania a splnenia podmienok podľa ustanovenia § 11 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom. 

Návrh na vydanie rozhodnutia musí obsahovať skutočnosti o splnení podmienok vydržania ustanovených Občianskym zákonníkom a je k nemu potrebné pripojiť dôkazy. V rozhodnutí okresný úrad uvedie deň, ktorým navrhovateľ nadobudol vlastníctvo k pozemku vydržaním. 

Naše služby

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontatovať na zadaný telefón alebo email.