Kedy súd zverí dieťa do striedavej starostlivosti?

Autor: Advokátska kancelária | Kategória: Rodinné právo | Dátum: 12.09.2017 |

Pokiaľ dôjde k rozvodu manželstva rodičov maloletého dieťaťa, súd v rozsudku o rozvode manželstva upraví aj výkon rodičovských práv a povinností k dieťaťu na čas po rozvode.

V rozsudku súd predovšetkým určí, komu bude maloleté dieťa zverené do starostlivosti a kto bude maloleté dieťa zastupovať a spravovať jeho majetok. Súd tiež určí, ako má rodič, ktorému dieťa nebolo zverené, prispievať na jeho výživu, resp. pokiaľ medzi rodičmi došlo k dohode, schváli dohodu rodičov o výške výživného. V rovnakom rozsahu môže súd upravovať rodičovské práva a povinnosti aj u rodičov, ktorí neboli zosobášení. 

Novela zákona o rodine 

Prijatím zákona č. 217/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 217/2010 Z. z.) bol do slovenského právneho poriadku zavedený inštitút striedavej osobnej starostlivosti o dieťa (ďalej ako „striedavá starostlivosť“). Podľa Dôvodovej správy k zákonu č. 217/2010 Z. z. cieľom zakotvenia bolo zabezpečiť, aby deti rozvodom rodičov neprichádzali o jedného z rodičov a aby boli rešpektované rodičovské práva oboch rodičov. 

Striedavá starostlivosť 

Podstatou striedavej starostlivosti je, že sa striedajú obdobia, kedy je dieťa zverené do osobnej starostlivosti jedného z rodičov a obdobia, kedy je dieťa zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča. Doba zverenia do osobnej starostlivosti u oboch rodičov je presne určená a nemusí mať u oboch rodičov rovnaké trvanie. Keďže zákon dobu zverenia nezakotvuje, je určená rozhodnutím súdu resp. schválením dohody rodičov súdom. 

Predpoklady zverenia dieťaťa do striedavej starostlivosti 

Podľa ustanovenia § 24 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.“ 

Z uvedeného vyplýva, že súd o striedavej starostlivosti rozhodne ak:

  • obidvaja rodičia sú spôsobilí dieťa vychovávať,
  • obidvaja rodičia majú záujem o osobnú starostlivosť o dieťa,
  • zverenie do striedavej starostlivosti je v záujme dieťaťa,
  • v striedavej starostlivosti budú lepšie zaistené potreby dieťaťa,
  • aspoň jeden z rodičom súhlasí so striedavou starostlivosťou. 

Nesúhlas jedného z rodičov so striedavou starostlivosťou 

Súd je vo všetkých prípadoch povinný skúmať, či je striedavá starostlivosť v záujme dieťaťa a či pri zverení dieťaťa budú lepšie zaistené jeho potreby, a to aj v prípade, že so zverením do striedavej starostlivosti súhlasí iba jeden z rodičov a druhý rodič nesúhlasí. 

Takouto právnou úpravou by sa malo predísť situáciám, kedy by jeden z rodičov znemožnil rozhodnutie o striedavej starostlivosti napr. z dôvodu pomsty druhému rodičovi, hoci by striedavá starostlivosť bola v záujme dieťaťa. 

Samozrejme, súd pri posudzovaní, či v prípade nesúhlasu jedného z rodičov striedavú starostlivosť autoritatívne nariadi berie do úvahy aj relevantné dôvody nesúhlasu druhého rodiča.

Výživné na dieťa v striedavej starostlivosti 

Pri určení výživného na dieťa v striedavej starostlivosti súd prihliada predovšetkým na dĺžku obdobia zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti rodiča, čo je dôležité hlavne v prípadoch, kedy nie je dieťa v rámci striedavej starostlivosti zverené obom rodičom na rovnako dlhé obdobia. 

Súd môže rozhodnúť aj tak, že výživné počas zverenia dieťaťa do striedavej starostlivosti neurčí. Neurčenie výživného na dieťa v striedavej starostlivosti má opodstatnenie hlavne v prípadoch, kedy je dieťa obom rodičom zverované na rovnako dlhé obdobia a majetkové pomery oboch rodičov sa výrazne neodlišujú. 

Naše služby 

  • právne poradenstvo v oblasti rodinného práva
  • zastupovanie pred súdmi v konaniach o rozvod manželstva, určenie práv a povinností k dieťaťu, určenie vyživovacej povinnosti atď.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontatovať na zadaný telefón alebo email.