Doplnkové ordinačné hodiny od 1.5. 2018

Autor: Advokátska kancelária | Kategória: Rôzne | Dátum: 09.01.2018 |

S účinnosťou od 1.5.2018 si môže poskytovateľ, ktorý má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, nad rámec ordinačných hodín vymedziť nepretržitý časový úsek, v ktorom bude poskytovať ambulantnú starostlivosť osobám, ktoré sú poistencami tejto zdravotnej poisťovne. Podmienkou tiež je objednanie prostredníctvom informačného systému na objednávanie osôb, v ktorom musí byť poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti registrovaný.

Podrobnosti ohľadne doplnkových ordinačných hodín upravuje § 2a zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Určenie doplnkových ordinačných hodín 

Podľa predmetného paragrafu musia byť ordinačné doplnkové hodiny určené tak, aby: 

  • ich rozsah za kalendárny týždeň nepresiahol 30 % schválených ordinačných hodín v kalendárnom týždni,
  • počet osôb vyšetrených počas doplnkových ordinačných hodín v kalendárnom mesiaci nepresiahol 30 % z celkového počtu osôb vyšetrených v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci,
  • v pracovný deň (i) začínali najskôr od 13. hodiny a trvali nepretržite až do konca pracovnej doby, alebo (ii) začínali kedykoľvek, ak v tento deň nie sú určené ordinačné hodiny a nejde o poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti. 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí spolu s ordinačnými hodinami umiestniť na viditeľnom mieste aj nápis „DOPLNKOVÉ ORDINAČNÉ HODINY“ pre doplnkové ordinačné hodiny. 

Zdravotná starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín sa poskytuje osobe najneskôr do 20 dní po objednaní. Ako bolo uvedené vyššie, objednanie musí byť uskutočnené prostredníctvom informačného systému na objednávanie osôb prevádzkovaného národným centrom zdravotníckych informácií alebo informačného systému na objednávanie osôb, ktorý má overenie zhody, pričom takéto objednanie sa považuje za preukázateľný súhlas tejto osoby s podmienkami úhrady zdravotnej starostlivosti poskytovanej počas doplnkových ordinačných hodín. 

Zákon tiež uvádza, v ktorých prípadoch nemožno doplnkovú zdravotnú starostlivosť určiť. Ide o prípady, keď:

  • rozsah ordinačných hodín bez doplnkových ordinačných hodín je za týždeň menší ako 30 hodín,
  • ide o ambulantnú pohotovostnú službu,
  • ide o poskytovanie zubnolekárskej zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti nie je registrovaný v informačnom systéme na objednávanie osôb prevádzkovanom národným centrom zdravotníckych informácií. 

Úhrada za zdravotnú starostlivosť poskytovanú počas doplnkových ordinačných hodín 

Zdravotnú starostlivosť poskytovanú počas doplnkových ordinačných hodín uhrádza osoba podľa cenníka všetkých zdravotných výkonov, ktoré poskytuje poskytovateľ. Úhrada osoby za poskytnutú zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín za jednu návštevu nemôže presiahnuť 30 eur. 

Na vyšetrenie v doplnkových ordinačných hodinách poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti môže byť objednaná a v doplnkových ordinačných hodinách poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti môže byť vyšetrená len osoba, ktorá má s týmto poskytovateľom uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

Naše služby

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby? Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontatovať na zadaný telefón alebo email.