Návrh na vykonanie exekúcie – zmeny od 1.4.2017

Autor: Advokátska kancelária | Kategória: Rôzne | Dátum: 13.06.2017 |

V prípade, ak veriteľ disponuje právoplatným exekučným titulom (napríklad právoplatným rozsudkom alebo platobným rozkazom), na základe ktorého bol dlžník zaviazaný plniť, môže podať návrh na vykonanie exekúcie. Zákonné podmienky podania návrhu na vykonanie exekúcie sa zmenili zákonom č. 2/2017 Z. z. s účinnosťou od 1.4.2017. Ďalšie podrobnosti upravuje vyhláška č. 68/2017 Z. z.

Podanie návrhu na vykonanie exekúcie výhradne elektronicky 

Po novom je možné podať návrh na vykonanie exekúcie elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky Okresného súdu Banská Bystrica, ktorý jediný je kauzálne príslušný na riešenie exekučných konaní. Návrh už nie je možné podať v listinnej podobe, ale sa podáva na elektronickom formulári. Formulár nájdete tu

To isté platí aj ohľadne príloh, ktoré sa k návrhu na vykonanie exekúcie prikladajú. 

Návrh musí byť navyše autorizovaný v zmysle ust. § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. Tak exekučný titul existujúci v papierovej podoby, ako aj prílohy k návrhu, sa musia konvertovať zaručenou konverziou pôvodného dokumentu do elektronickej podoby. Pokiaľ je prílohou verejná listina, ktorá je už autorizovaná (napr. aj platobný rozkaz vydaný v upomínacom konaní), konverzia už nie je potrebná. Ak však oprávnený (prípadne jeho zástupca) nemajú aktivovanú elektronickú schránku, je možné návrh na vykonanie exekúcie podať aj prostredníctvom exekútora. 

Zároveň tiež upozorňujeme, že pokiaľ by na strane oprávnených vystupovalo viac osôb, nemôže byť každý z nich zastúpený vlastným advokátom, ale v exekučnom konaní musia mať spoločného zástupcu. 

Výber exekútora je náhodný 

Zatiaľ čo do 1.4.2017 bol výber exekútora ponechaný na oprávnenom, s účinnosťou od 1.4.2017 je výber exekútora náhodný. V zásade sa vec prideľuje exekútorovi vymenovanému v územnom obvode krajského súdu, kde sa nachádza trvalý pobyt resp. sídlo povinného. Novinkou je tiež, že všetky začaté exekúcie po 1.4.2017 sa pridelia tomu istému exekútorovi. 

Námietky nahradil návrh na zastavenie exekúcie 

S účinnosťou od 1.4.2017 môže oprávnený podať do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie návrh na zastavenie exekúcie. Treba však upozorniť, že povinný sa môže brániť len okolnosťami, ktoré nastali po vzniku exekučného titulu. Návrh na zastavenie exekúcie je možné podať aj po lehote 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie, avšak odkladný účinok už mať nebude. 

Odmena exekútora podľa vymoženej sumy 

V minulosti sa stávalo, že pri peňažnej exekúcii musel oprávnený zaplatiť exekútorovi odmenu aj v prípade, ak exekúcia bola neúspešná napríklad z dôvodu nemajetnosti povinného. S účinnosťou od 1.4.2017 výška odmeny exekútora pri exekúcii na vymoženie práva na peňažné plnenie sa určí ako percento z vymoženého plnenia a nemôže presiahnuť výšku vymáhaného nároku podľa stavu ku dňu vydania poverenia na vykonanie exekúcie.” (§ 197) Exekútor má však nárok na paušálne výdavky, ktoré upravuje vyhláška č. 68/2017 Z. z.

Poplatok 

Poplatok sa platí ako doteraz v rovnakej výške 16,50 EUR. Vyrubí ho súd až po podaní návrhu na vykonanie exekúcie. 

Exekučné konania začaté pred 1.4.2017 

Pokiaľ bola exekúcia začatá pred nadobudnutím účinnosti zákona (pred 1.4.2017), dokončí sa podľa ustanovení Exekučného poriadku platných do 31.3.2017. 

Odpovede na niektoré často kladené otázky ohľadne zmien v Exekučnom poriadku nájdete aj na stránke Ministerstva spravodlivosti SR tu

Naše služby

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby? Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontatovať na zadaný telefón alebo email.