I agree with the processing of personal data

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV - (kontaktný formulár v časti Právna poradňa)

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“

Potvrdením a odoslaním tohto dokumentu v časti Právna poradňa udeľujem prevádzkovateľovi A|K|M|V advokátska kancelária s.r.o., so sídlom: Račianske mýto 1/A, 831 02 Bratislava, IČO: 47 095 652 (ďalej len „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel bezplatnej právnej poradne v rozsahu: emailová adresa (ďalej len „osobné údaje“). Osobné údaje je možné spracovať na základe udeleného súhlasu. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Pre tento účel súhlasím so zaradením do databázy emailových adries prevádzkovateľa a ich následným využitím za uvedeným účelom. 

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na nevyhnutnú dobu, najdlhšie na 3 roky od zaslania mojej otázky do bezplatnej právnej poradne, pokiaľ súhlas nebude odvolaný skôr. 

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

 • moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané
 • ako dotknutá osoba mám právo vziať súhlas kedykoľvek späť, požadovať informácie, aké osobné údaje sa o mne spracovávajú, vyžiadať si prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania alebo výmaz týchto osobných údajov, podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
 • beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje
 • zároveň beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania 

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas môžem ako dotknutá osoba uplatniť emailovou žiadosťou zaslanou na adresu office@akmv.sk. 

Spracovanie osobných údajov je vykonávané prevádzkovateľom. Osobné údaje pre prevádzkovateľa však môžu spracovávať i tieto subjekty:

 • poskytovateľ IT služieb pre prevádzkovateľa;
 • poskytovateľ softwaru k hromadnému rozposielaniu e-mailov;
 • prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií prevádzkovateľa. 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov nás kontaktujte na emailovú adresu office@akmv.sk alebo telefonicky +421 915 046 749.

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV - (kontaktný formulár v časti Aktuality)

Potvrdením a odoslaním tohto dokumentu v podstránke / v časti Aktuality udeľujem prevádzkovateľovi A|K|M|V advokátska kancelária s.r.o., so sídlom: Račianske mýto 1/A, 831 02 Bratislava, IČO: 47 095 652 (ďalej len „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel zaslania dopytu po právnych službách / otázky na zodpovedanie v rozsahu: emailová adresa (ďalej len „osobné údaje“). Osobné údaje je možné spracovať na základe udeleného súhlasu. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Pre tento účel súhlasím so zaradením do databázy emailových adries prevádzkovateľa a ich následným využitím za uvedeným účelom. 

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na nevyhnutnú dobu, najdlhšie na 3 roky od zaslania mojej otázky do bezplatnej právnej poradne, pokiaľ súhlas nebude odvolaný skôr. 

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

 • moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané
 • ako dotknutá osoba mám právo vziať súhlas kedykoľvek späť, požadovať informácie, aké osobné údaje sa o mne spracovávajú, vyžiadať si prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania alebo výmaz týchto osobných údajov, podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
 • beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje
 • zároveň beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania 

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas môžem ako dotknutá osoba uplatniť emailovou žiadosťou zaslanou na adresu office@akmv.sk. 

Spracovanie osobných údajov je vykonávané prevádzkovateľom. Osobné údaje pre prevádzkovateľa však môžu spracovávať i tieto subjekty:

 • poskytovateľ IT služieb pre prevádzkovateľa;
 • poskytovateľ softwaru k hromadnému rozposielaniu e-mailov;
 • prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií prevádzkovateľa. 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov nás kontaktujte na emailovú adresu office@akmv.sk alebo telefonicky +421 915 046 749.

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV - (Newsletter)

Potvrdením a odoslaním tohto dokumentu v časti webu nachádzajúcej sa prihlásenie do newslettra udeľujem prevádzkovateľovi A|K|M|V advokátska kancelária s.r.o., so sídlom: Račianske mýto 1/A, 831 02 Bratislava, IČO: 47 095 652 (ďalej len „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel zasielania Newslettera– bezplatných právnych noviniek v rozsahu: emailová adresa (ďalej len „osobné údaje“). Osobné údaje je možné spracovať na základe udeleného súhlasu. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Pre tento účel súhlasím so zaradením do databázy emailových adries prevádzkovateľa a ich následným využitím za uvedeným účelom. 

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na nevyhnutnú dobu, najdlhšie na 3 roky od posledného zaslaného newslettera (právneho bulletinu), pokiaľ súhlas nebude odvolaný skôr. 

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

 • moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané
 • ako dotknutá osoba mám právo vziať súhlas kedykoľvek späť, požadovať informácie, aké osobné údaje sa o mne spracovávajú, vyžiadať si prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania alebo výmaz týchto osobných údajov, podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).
 • beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje
 • zároveň beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania 

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas môžem ako dotknutá osoba uplatniť emailovou žiadosťou zaslanou na adresu office@akmv.sk. 

Spracovanie osobných údajov je vykonávané prevádzkovateľom. Osobné údaje pre prevádzkovateľa však môžu spracovávať i tieto subjekty:

 • poskytovateľ IT služieb pre prevádzkovateľa;
 • poskytovateľ softwaru k hromadnému rozposielaniu e-mailov;
 • prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií prevádzkovateľa. 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov nás kontaktujte na emailovú adresu office@akmv.sk alebo telefonicky +421 915 046 749.

Contact us

Are you interested in our legal services?

Please do not hesitate to contact us.

The message was successfully sent. We will contact you by phone or email.