Komplexné poistenie cudzincov na Slovensku (aj pre tehotné)

Poisťovňa AXA poskytuje cudzincom po novom okrem poistenia pre prípad nutnej a neodkladnej starostlivosti aj komplexné zdravotné poistenie, ktoré zahŕňa celkovú zdravotnú starostlivosť. Vzťahuje sa pre prípady nutného a neodkladného ošetrenia a hospitalizácie počas pobytu cudzincov na území Schengenu. Z poistenia sú hradené náklady do výšky dohodnutého limitu (celkový limit 60 000 €) okrem situácií uvedených vo výlukách.

Koľko stojí komplexné poistenie?

Finálna suma poistenia Vám bude vypočítaná po zadaní požadovaného obdobia poistenia na tomto odkaze.

 • Osoba od 1-5 rokov: 432€ / 12 mesiacov
 • Osoba od 6 - 59 rokov: 486 € / 12mesiacov
 • Študent od 15-26 rokov: 462 € / 12 mesiacov
 • Osoba od 60 - 69 rokov: 2.076 € / 12 mesiacov
 • Osoba od 70+: 4.620 € / 12 mesiacov
 • Tehotná žena – variant matka: 6.924 € / 12mesiacov

Komu je poistenie určené? 

Poistenie je určené žiadateľom o všetky druhy víz a pre pobyt na území Slovenska. 

Kde sa poistím?

Poistenie je možné online na tomto odkaze.

Aké je poistné plnenie? 

V prípade poistenia liečebných nákladov v režime komplexnej starostlivosti: úhrada účelne vynaložených nákladov v obdobnom rozsahu ako v prípade verejného zdravotného poistenia na území Slovenskej republiky, na liečenie či ošetrenie, vrátane diagnostických postupov, ktoré s nimi bezprostredne súvisia, sú lekárom predpísané, a to vrátane preventívnej a dispenzárnej starostlivosti a stabilizujú stav poisteného natoľko, že je schopný pokračovať v pobyte alebo je schopný repatriácie. 

V prípade poistenia liečebných nákladov v režime neodkladnej starostlivosti: úhrada nevyhnutných a účelných vynaložených nákladov na liečbu alebo ošetrenie, vrátane diagnostických postupov, ktoré s nimi bezpodmienečne súvisia, sú lekárom predpísaným a stabilizovaným stavom poisteného natoľko, že je možné pokračovať v pobyte alebo je schopný repatriácia. 

Koľko stojí komplexné poistenie? 

Finálna suma poistenia Vám bude vypočítaná po zadaní požadovaného obdobia poistenia na tomto odkaze.

Na čo sa poistenie nevzťahuje? 

 • Na ochorenie, úraz či inú zmenu zdravotného stavu, ktorá nastala už pred začiatkom poistenia
 • Škodovú udalosť, ku ktorej došlo mimo územia Schengenského priestoru
 • Škodovú udalosť, ktorá nastala na území štátu, ktorého je poisteným občanom alebo štátu, v ktorom je poistený účastný verejného zdravotného či iného podobného poistenia
 • Pobyt na území Schengenského priestoru, ktorého účelom je liečenie poisteného
 • Na škodu vzniknutú prevádzkovaním nebezpečného alebo rizikového športu, alebo škodu vzniknutú v dôsledku prevádzkovania profesionálneho športu
 • Na neakútne ošetrenie zubov 

Upozornenie: Kompletný zoznam poistného plnenia, obmedzení a výluk je uvedený v poistných podmienkach, ktorých aktuálne znenie nájdete na webovom sídle poisťovne.

Poistné podmienky v anglickom a slovenskom jazyku

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.