2-3% z odvedených daní

2 % zo zaplatenej dane z príjmu

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môžu fyzické aj právnické osoby nadácií poukázať 2 % zo zaplatenej dane z príjmu. 

Daňovník, ktorým je právnická osoba, samostatne zárobkovo činná osoba alebo iná fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie vyhlási v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať nadácii. Vyhlásenie je súčasťou formulára daňového priznania.

Údaje uvádzané v daňovom priznaní:

IČO: 50 572 113

Právna forma: nadácia

Obchodné meno (názov): nadácia A|K|M|V

Sídlo: Račianske mýto 1/A

PSČ: 831 02

Obec: Bratislava

Daňovník, za ktorého podáva daňové priznanie zamestnávateľ vyhlási, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať nadácii vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré predloží správcovi dane do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré obdrží od zamestnávateľa.

Tlačivá pre zamestnancov

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

 3 % zo zaplatenej dane z príjmu

 

Daňovník, ktorý v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonával dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období a predloží o tom písomné potvrdenie môže nadácii poukázať namiesto 2 % až 3 % zo zaplatenej dane z príjmu. 

V takomto prípade je teda správcovi dane potrebné okrem tlačív uvedených vyššie (vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, potvrdenie o zaplatení dane) predložiť aj potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti, ktoré mu vydá právnická osoba, pre ktorú dobrovoľnícku činnosť vykonával tzv. vysielajúca organizácia. 

Vysielajúcou organizáciou môže byť v zmysle ustanovenia § 4 zákona o dobrovoľníctve: 

  • občianske združenie
  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
  • cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo právnická osoba odvodzujúca svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
  • škola alebo školské zariadenie,
  • nadácia alebo
  • iná právnická osobou, ak to ustanovuje osobitný zákon 

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.