Nový zákon o katastri nehnuteľností účinný od 01.01.02016

Aktualizované: 02.05.2019 | Vytvorené: 07.07.2015 |

Nový zákon o katastri nehnuteľností účinný od 01.01.02016

Nový zákon o katastri nehnuteľností s účinnosťou od 01.01.2016 nahradí súčasný zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). V našom článku sa dozviete zmeny, ktoré prináša od 1.1.2016, a to aj oproti doterajšiemu návrhu zákona, ktorý mal vstúpiť do účinnosti od 1.7.2015.

Predkladateľom návrhu je Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky („ÚGKK SR“). Rozhodnutie predložiť návrh celého zákona ako celku a nie iba čiastočnej novely odráža súčasnú potrebu modernizácie katastra nehnuteľností (predovšetkým zrýchlenie, zlepšenie, zjednodušenie a skvalitnenie postupu pri registrácii nehnuteľností a prístupu k údajom evidovaným v katastri nehnuteľností) a taktiež je reakciou na predošlé legislatívne zmeny v iných právnych predpisoch, ktoré vplývajú aj na katastrálny zákon. Nový návrh zákona je viac organizovaný a štruktúrovaný ako súčasný katastrálny zákon.

Najdôležitejšie zmeny podľa nového návrhu katastrálneho zákona od 01.01.2016 

 • Kompetencia: rozširuje sa kompetencia ÚGKK SR na rozhodovanie na centrálnej úrovni v pochybnostiach o predmete katastra, čím sa zabezpečí jednotná evidencia nehnuteľností v rámci celého územia Slovenskej republiky,
 • Konanie o zázname: precizuje ustanovenia konania o zázname. Konanie o zázname môže byť ukončené aj nevykonaním záznamu, ak doručená listina nie je listinou, ktorá má byť v katastri zapísaná alebo ak neobsahuje všetky náležitosti vyžadované zákonom.
 • Skrátenie lehôt: pri urýchlenom konaní o návrhu na vklad je lehota na rozhodnutie znížená na 10 dní (z pôvodných 15 dní). Lehota na vykonanie záznamu, ak bol návrh na vykonanie záznamu podaný v elektronickej forme, je po novom 30 dní (z pôvodných 60 dní). Pri konaní o výmaze záložného práva: „Okresný úrad vykoná záznam do piatich pracovných dní odo dňa začatia konania o výmaze záložného práva.“
 • Čiastočný zápis: umožňuje čiastočný zápis listiny doručenej na vykonanie záznamu, tzn., že ak budú podmienky na vykonanie záznamu splnené len v časti (to znamená len k niektorým nehnuteľnostiam, ktoré sú obsahom predloženej listiny), okresný úrad vykoná záznam len v tejto časti, o čom vyhotoví úradný záznam. Plombu však zruší ku všetkým nehnuteľnostiam, ktorých sa listina týkala.
 • Poplatky:

- za návrh na začatie konania o vklade nehnuteľnosti do katastra: 70 EUR,

- za žiadosť o urýchlené konanie: 260 EUR,

- za vydanie výpisu z listu vlastníctva s chronológiou zmien: 25 EUR,

- za návrh na prešetrenie údajov v jednom katastrálnom území: 50 EUR,

- za výpis zo zoznamu parciel v rámci jedného katastrálneho územia: 5 parciel/ 10 EUR,

- za výpis zo súboru popisných informácií v rámci jedného katastrálneho územia: 3 EUR.

V prípade využitia možnosti elektronického podania sa cena znižuje o polovicu.

 • Konanie o oprave chyby: precizuje ustanovenia o konaní o oprave chyby a zavádzajú sa nové možnosti opravy chyby. Ide o skutočnosti, ktoré si vyžiadala aplikačná prax a v doterajšej právnej úprave absentovali. Zároveň majú za cieľ zefektívniť činnosť okresného úradu a prispieť k tomu, aby kataster obsahoval pravdivé a spoľahlivé údaje.
 • Elektronické služby katastra nehnuteľností: poskytovanie údajov z katastra na centrálnej úrovni v rámci celého územia Slovenskej republiky. Údaje bude poskytovať ÚGKK SR prostredníctvom okresného úradu alebo prostredníctvom právnickej osoby zriadenej ÚGKK SR, alebo prostredníctvom osvedčujúcej osoby (integrované obslužné miesta). Elektronickou cestou bude možné poskytovať údaje z katastra použiteľné na právne úkony. Právna úprava naďalej umožňuje poskytovať bezodplatne informatívne údaje z katastra prostredníctvom katasterportálu.
 • Súpis nehnuteľností: zavádza nový výstup z katastra, a to súpis nehnuteľností, ktorý bude obsahovať zoznam všetkých nehnuteľností jedného vlastníka alebo správcu, alebo nájomcu z celého územia SR. 

Ciele, ktoré nový katastrálny zákona sleduje 

 • poskytnúť prehľadnejšiu úpravu práv a povinností na úseku katastra nehnuteľností,
 • vytvoriť jednotnú právnu úpravu vzťahujúcu sa na geodetické a kartografické činnosti na úseku katastra, ktorých výsledky sa preberajú do katastra nehnuteľností,
 • vytvoriť legislatívne podmienky na zlepšenie fungovania katastra nehnuteľností, zohľadňujúc pritom požiadavky aplikačnej praxe,
 • zvyšovanie presnosti a lokalizačnej istoty polohy a tvaru nehnuteľností na zemskom povrchu, a to vyprecizovaním niektorých v doterajšej právnej úprave platných zákonných inštitútov a zavedením nových, doteraz neupravených inštitútov.

Účinnosť Navrhovaná účinnosť nového katastrálneho zákona je 1.1.2016.

Naše služby:

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.