Oznamovacia povinnosť pre občianske združenia do 30.06.2019

Aktualizované: 25.06.2019 | Vytvorené: 25.06.2019 |

Zákonom č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií) bol zavedený jednotný register nadácií, neziskových organizácií poskytujúcich verejnoprospešné služby, neinvestičných fondov, občianskych združení, odborových organizácií, organizácií zamestnávateľov ako aj organizácií s medzinárodným prvkom.

Oznamovacia povinnosť pre občianske združenia do 30.06.2019

Obsah

Register mimovládnych neziskových organizácií  Povinnosti pre už existujúce subjekty  Oznamovacia povinnosť organizácie s medzinárodným prvkom  Oznamovacia povinnosť občianskeho združenia, odborovej organizácie a organizácie zamestnávateľov  Správne poplatky 

Uvedený zákon upravuje zriadenie registra mimovládnych neziskových organizácií, zoznam údajov, ktoré sa do tohto registra zapisujú, zverejňovanie a poskytovanie zapísaných údajov. V dnešnom článku si priblížime, aké povinnosti zo zmeny právnej úpravy vyplývajú pre už existujúce mimovládne neziskové organizácie. 

Register mimovládnych neziskových organizácií 

V zmysle zákona je Ministerstvo vnútra povinné nový jednotný register mimovládnych a neziskových organizácií sprístupniť do 01.01.2021. 

Myšlienka zavedenia jednotného registra vyplynula predovšetkým z aplikačných problémov, ktoré v praxi doterajšia právna úprava prinášala. Nakoľko z pôvodnej právnej úpravy nevyplývala povinnosť viesť v jednotlivých registroch aj údaje o štatutárnych orgánoch a členoch štatutárnych orgánov občianskych združení, odborových organizácií, organizácií zamestnávateľov a organizácií s medzinárodným prvkom, v praxi boli časté problémy s identifikáciou osôb oprávnených konať za tieto mimovládne neziskové organizácie napr. pri vstupovaní do zmluvných vzťahov s inými subjektami alebo pri vystupovaní pred orgánmi štátnej správy. V súčasných evidenciách mimovládnych neziskových organizácii teda nie sú obsiahnuté všetky potrebné informácie, navyše u mnohých mimovládnych neziskových organizácií nie sú údaje aktualizované. 

Povinnosti pre už existujúce subjekty 

Zákon o mimovládnych neziskových organizáciách zakotvil pre už existujúce organizácie s medzinárodným prvkom, občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov oznámiť údaje o štatutárnom orgáne. 

Oznamovacia povinnosť organizácie s medzinárodným prvkom 

V zmysle prechodných ustanovení zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií je každá organizácia s medzinárodným prvkom, ktorej bolo povolené zriadenie alebo vyvíjanie činnosti na území Slovenskej republiky, alebo ktorá tu má sídlo je povinná v lehote do 30.06.2019 zaslať na Ministerstvo vnútra SR písomné oznámenie o údajoch o štatutárnom orgáne (v prípade kolektívneho štatutárneho orgánu v rovnakom rozsahu o všetkých členoch štatutárneho orgánu) v rozsahu (i) meno, (ii) priezvisko, (iii) adresa trvalého pobytu, (iv) dátum narodenia, (v) rodné číslo, (vi) deň vzniku funkcie. Súčasťou oznámenia sú aj dokumenty, ktoré osvedčujú skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne (napr. zápisnica z valného zhromaždenia, zápisnica zo zasadnutia iného orgánu, ktorý volí štatutárneho zástupcu a podobne). Podpis štatutárneho zástupcu (resp. viacerých štatutárnych zástupcov, ktorí sú oprávnení konať spoločne) musí byť úradne osvedčený. 

Oznamovacia povinnosť občianskeho združenia, odborovej organizácie a organizácie zamestnávateľov 

Už existujúce občianske združenie, ako aj odborová organizácia alebo organizácia zamestnávateľov, má rovnako do 30.06.2019 povinnosť písomne oznámiť Ministerstvu vnútra SR údaje o štatutárnom orgáne (jednotlivých členoch kolektívneho štatutárneho orgánu) a to v rovnakom rozsahu ako organizácia s medzinárodným prvkom. 

U občianskych združení, odborových organizácií a organizácií zamestnávateľov, ktoré mali pred 01.01.2019 organizačné jednotky konajúce vo vlastnom mene zakotvil zákon povinnosť písomne zaslať Ministerstvu vnútra SR v lehote do 31.12.2019 aktuálne údaje o jednotlivých organizačných zložkách v rozsahu (i) názov, (ii) adresa sídla, (iii) identifikačné číslo organizácie, (iv) meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo a deň vzniku funkcie fyzickej osoby oprávnenej konať v mene každej organizačnej jednotky. K oznámeniu je potrebné doložiť dokumenty preukazujúce zriadenie jednotlivých organizačných jednotiek. 

Správne poplatky 

Prijatím zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií došlo aj k novelizácii zákona o správnych poplatkoch. 

Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu občianskeho združenia je spoplatnené sumou 16,50 EUR. V prípade oznámenia údajov o štatutárnom orgáne už existujúceho občianskeho združenia v lehote do 30.06.2019 sa správny poplatok nevyberá. 

Zápis údajov o zriadenej organizačnej jednotke občianskeho združenia, ktorá je oprávnená konať vo svojom mene je spoplatnený sumou 66,- EUR a zmena údajov takejto zapísanej organizačnej jednotky občianskeho združenia sumou 16,50 EUR. Ani tieto poplatky sa nevyberú v prípade oznámenia v zmysle prechodných ustanovení - v tomto prípade v lehote do 31.12.2019. 

Naše služby

  • kompletné právne poradenstvo pre mimovládne neziskové organizácie
  • založenie občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie
  • poradenstvo pri plnení oznamovacích a iných povinností mimovládnych neziskových organizácií

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.