Prechodný pobyt na účel štúdia - zmeny od 1.9.2017

Aktualizované: 10.02.2019 | Vytvorené: 28.06.2017 |

Dňa 14.06.2017 došlo prijatím zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o pobyte cudzincov“) k zmene podmienok pre získanie prechodného pobytu na účel štúdia s účinnosťou od 01.09.2017.

Prechodný pobyt na účel štúdia - zmeny od 1.9.2017

Po novom bude môcť získať prechodný pobyt na účel štúdia v Slovenskej republike štátny príslušník tretích krajín, ktorý:

  • je žiakom dennej formy štúdia strednej školy a je ku dňu podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu mladší ako 20 rokov, alebo mladší ako 23 rokov ak ide o žiaka nadstavbového štúdia, kvalifikovaného štúdia, špecializačného štúdia alebo vyššieho odborného štúdia;
  • je študentom vysokej školy alebo
  • sa zúčastňuje jazykovej alebo odbornej prípravy k štúdiu na vysokej škole, ktorá je organizovaná vysokou školou v Slovenskej republike. 

Po novom sa teda zaviedol vekový limit pre priznanie prechodného pobytu študentom stredných škôl a vypadla možnosť získania prechodného pobytu z dôvodu štúdia na jazykovej škole v rozsahu najmenej 25 hodín týždenne. 

Podľa dôvodovej správy „zmena nezakazuje cudzincom s oprávneným pobytom študovať na jazykovej škole v Slovenskej republike, len samotné štúdium na jazykovej škole nebude dôvodom na udelenie prechodného pobytu.” 

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu 

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel štúdia môže byť podaná na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky akreditovanom pre štát, ktorý žiadateľovi vydal cestovný doklad, alebo v prípade oprávneného pobytu cudzinca na území Slovenskej republiky aj na miestne príslušnom oddelení cudzineckej polície. 

Zastupiteľský úrad vykoná so žiadateľom ústny pohovor a následne žiadosť spolu s prílohami a svojím stanoviskom k udeleniu prechodného pobytu zašle na miestne príslušné oddelenie cudzineckej polície. 

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu sa podáva na úradnom tlačive a pri jej podaní je potrebné predložiť platný cestovný doklad. 

Prílohy žiadosti o udelenie prechodného pobytu 

Spolu s formulárom žiadosti je potrebné predložiť: 

  • 2 fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce aktuálnu podobu,
  • doklad preukazujúci účel pobytu (čím podľa ustanovenia § 32 ods. 5 písm. f) zákona o pobyte cudzincov môže byť potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy, školy o prijatí štátneho príslušníka tretej krajiny na štúdium alebo potvrdenie organizácie administratívne zabezpečujúcej programy schválené vládou Slovenskej republiky alebo programy Európskej únie na základe zmluvy s príslušným orgánom štátnej správy),
  • výpis z registra trestov (okrem žiakov strednej školy),
  • potvrdenie o finančnom zabezpečení (v zmysle § 32 ods. 6 písm. c) zákona o pobyte cudzincov môže ísť o potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny, potvrdenie o udelení štipendia, potvrdenie štatutárneho orgánu právnickej osoby o zabezpečení finančných prostriedkov počas pobytu alebo čestné vyhlásenie osoby, že poskytne štátnemu príslušníkovi tretej krajiny finančné zabezpečenie počas pobytu doložené potvrdením o zostatku na účte),
  • potvrdenie o zabezpečení ubytovania na území Slovenskej republiky (okrem študentov vysokej školy). 

Naše služby 

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.