Príplatky za prácu cez víkend, vo sviatok a v noci od 1.5.2018

Aktualizované: 15.02.2019 | Vytvorené: 16.04.2018 |

Dňa 01.05.2018 nadobúdajú účinnosť zmeny Zákonníka práce, prijaté zákonom č. 63/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej ako „novela“). Základné zmeny si priblížime v dnešnom článku.

Príplatky za prácu cez víkend, vo sviatok a v noci od 1.5.2018

Obsah

Povinnosť zamestnávateľa poskytnúť mzdu podľa zverejnenej ponuky  Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok  Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a nedeľu  Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu 

Povinnosť zamestnávateľa poskytnúť mzdu podľa zverejnenej ponuky 

Novela zakotvuje povinnosť zamestnávateľa v prípade zverejnenia ponuky zamestnania uvádzať aj sumu základnej zložky mzdy. Aby nedochádzalo k zverejňovaniu pracovných ponúk s uvedením mzdy vo výške, s ktorou zamestnávateľ reálne nepočíta, bolo v ustanovení § 41 ods. 10 Zákonníka práce (v znení účinnom od 01.05.2018) zakotvené, že: „Zamestnávateľ pri uzatvorení pracovnej zmluvy nesmie so zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako je suma základnej zložky mzdy, ktorú zverejnil v ponuke zamestnania...“ 

Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok 

Prijatím novely vznikne zamestnancom nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok vo výške najmenej 100 % ich priemerného zárobku, oproti doterajším 50 %. 

U zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o pracovnej činnosti) vznikne za každú hodinu práce vo sviatok nárok na dohodnutú odmenu zvýšená najmenej o sumu minimálnej hodinovej mzdy. 

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a nedeľu 

Novela taktiež zakotvila nárok zamestnancov na mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a prácu v nedeľu. 

Za každú hodinu práce v sobotu vznikne zamestnancovi popri dosiahnutej mzde nárok aj na mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Počas prechodného obdobia od 01.05.2018 do 30.04.2019 umožňuje zákon poskytnutie mzdového zvýhodnenia vo výške najmenej 25 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. 

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu bude možné (v kolektívnej zmluve, prípadne pracovnej zmluve) dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, ale najmenej vo výške 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Počas prechodného obdobia od 01.05.2018 do 30.04.2019 najmenej 20 %. 

Obdobne mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu dosiahne výšku 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Počas prechodného obdobia od 01.05.2018 do 30.04.2019 najmenej 50 %. 

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu najmenej 90 %, resp. počas prechodného obdobia od 01.05.2018 do 30.04.2019 najmenej 40 %. 

Novela umožňuje, aby si zamestnávatelia s vedúcimi zamestnancami v pracovnej zmluve dohodli mzdu vo výške, ktorá by už zohľadnila prácu v sobotu a / alebo nedeľu. V takomto prípade by už vedúcim zamestnancov nevznikol nárok na mzdové zvýhodnenie. 

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu 

Nárok na mzdové zvýhodnenie bude zakladať aj nočná práca. Podľa ustanovenia § 123 ods. 1 (v znení účinnom od 01.05.2018): „Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.“ Počas prechodného obdobia od 01.05.2018 do 30.04.2019 najmenej 30 %. 

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala v noci, bude možné (v kolektívnej zmluve, prípadne pracovnej zmluve) dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia - najmenej vo výške 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, pričom zníženie mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu nebude možné dohodnúť u zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu. Počas prechodného obdobia od 01.05.2018 do 30.04.2019 bude v takýchto prípadoch výška mzdového zvýhodnenia najmenej 25 %. 

Naše služby 

  • právne poradenstvo v oblasti pracovného práva
  • zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch
  • vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o hmotnej zodpovednosti, interných pracovnoprávnych dokumentov atď.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.