Naša advokátska kancelária Vám ponúka právne služby a právne poradenstvo takmer vo všetkých oblastiach práva s výnimkou trestného.

Pracovné právo

 • Príprava pracovnoprávnych dokumentov pre zamestnávateľov, ich zmien a doplnení (vypracovanie pracovnej zmluvy, vypracovanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, dohôd o hmotnej zodpovednosti, atď.)
 • Skončenie pracovného pomeru a vypracovanie potrebných dokumentov (dohôd o skončení pracovného pomeru, výpovedí, okamžitých skončení pracovného pomeru, skončení v skúšobnej dobe)
 • Zastupovanie v súdnych sporoch (v sporoch o neplatné skončenie pracovného pomeru, o náhradu mzdy, pri zodpovednosti za škodu a pri iných pracovnoprávnych sporoch)
 • Príprava vnútropodnikových smerníc pre zamestnávateľov, ich zmien a doplnení
 • Založenie agentúry dočasného zamestnávania a príprava príslušnej zmluvnej dokumentácie
 • Právne poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
 • Správne právo

 • Preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov súdmi (spisovanie a podávanie žalôb a opravných prostriedkov o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy, návrhov na konanie proti nečinnosti orgánov verejnej správy a kona
 • Právne poradenstvo v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti vrátane zastupovania klientov, ktorým bola nesprávnym lekárskym postupom alebo protiprávnym konaním spôsobená ujma na zdraví
 • Uplatňovanie nárokov na náhradu škody vo veci porušenia zákona správnymi orgánmi
 • Zastupovanie v súdnych sporoch, žalobách proti rozhodnutiam správnych orgánoch
 • Zastupovanie v konaní o vydanie povolenia v regulovaných odvetviach
 • Zastupovanie pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv
 • Zastupovanie v správnych konaniach (katastrálnych, priestupkových, stavebných či iných konaniach)
 • Dedičské právo

  Nehnuteľnosti

 • Príprava požadovaných zmlúv pri kúpe či predaji – rezervačná zmluva, kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o budúcej zmluve, zámenná zmluva a iné druhy scudzovacích zmlúv
 • Právne služby ohľadne poľnohospodárskych pozemkov, vyvlastnenia, dražby nehnuteľností, dedičstve, darovaní i pri reštitúciách
 • Zabezpečenie notárskej úschovy (prostredníctvom spolupracujúceho notára) kúpnej ceny
 • Pomoc pri nájme bytov, pozemkov, budov a nebytových priestorov
 • Právne zastupovanie v súdnych konaniach týkajúcich sa nehnuteľností
 • Vypracovanie dohody o vyporiadani podielového spolvlastníctva BSM
 • Kontrola už vypracovaných zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností
 • Vypracovanie zmluvy o nadstavbe / prístavbe rodinného domu alebo bytového domu
 • Zriadenie či výmaz vecného bremena