Mediácia – s nami vyriešite spory rýchlo a mimosúdne

Ak máte záujem o urovnanie sporu mimosúdne, neváhajte sa na nás obrátiť

Naše služby v oblasti mediácie

Mediácia je mimosúdna činnosť, ktorej cieľom je nájdenie dohody prijateľnej pre všetky osoby zúčastnené na mediácii. Dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, je pre zúčastnené osoby záväzná. Ak je spísaná vo forme notárskej zápisnice alebo schválená pred súdom alebo rozhodcovským orgánom ako zmier, je spôsobilým podkladom pre súdny výkon rozhodnutia, prípadne pre podanie návrhu na exekúciu podľa Exekučného poriadku. 

 • Obchodné spory
 • Pracovné spory
 • Občianske spory vrátane susedských sporov a spotrebiteľských sporov
 • Rodinné spory
 • Cezhraničné spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov. Cezhraničným sporom je spor, v ktorom má aspoň jedna zo strán bydlisko alebo obvyklý pobyt v inom členskom štáte

Mediáciou je možné riešiť spory aj v štátnom sektore – na úseku územnej samosprávy, v štátnych zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach pre výchovu a vzdelávanie a v ďalších. 

Mediátor:

JUDr. Veronika Michalíková, MBA

Kancelária mediátora: Račianske myto 1/A, 831 02 Bratislava

Registrácia: Zoznam mediátorov vedený Ministerstvom spravodlivosti SR pod evidenčným číslo 1343 

Niektoré základné práva a povinnosti mediátora

 • Mediátor je povinný rešpektovať názory osôb zúčastnených na mediácii a vytvárať podmienky na ich vzájomnú komunikáciu a na zmierlivé riešenie, ktoré bude zohľadňovať ich záujmy
 • Mediátor nesmie sám rozhodovať o spore, ktorý je predmetom mediácie, alebo nútiť osoby zúčastnené na mediácii, aby prijali ním navrhované riešenie sporu
 • Mediátor je povinný vykonávať svoju činnosť osobne, čestne, svedomito, nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou, a pritom dbať na účelnosť a hospodárnosť výkonu mediácie
 • Mediátor je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s mediáciou 

Postup mediácie

 1. Posúdenie vhodnosti riešenia sporu mediáciou
 2. Oslovenie všetkých strán sporu za účelom navrhnutia riešenia sporu cestou mediácie
 3. Uzavretie dohody o mediácii medzi mediátorom a osobami zúčastnenými na mediácii, ktorej obsahom je riešenie konkrétneho sporu mediáciou, jej uloženie v Notárskom centrálnom registri listín
 4. Vzájomná komunikácia strán sporu, hľadanie obojstranne prijateľného riešenia
 5. Spísanie mediačnej dohody
 6. Uloženie potvrdenia o skončení mediácie v Notárskom centrálnom registri listín

Odmena mediátora

Odmena mediátora sa určuje na základe dohody medzi mediátorom a osobami zúčastnenými na mediácii. Za účelom cenovej ponuky mediácie vypracovanej na mieru nás prosím kontaktujte na office@akmv.sk.

Čo je mediácia?

Mediáciu upravuje zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Podľa zákona je mediácia mimosúdnou činnosťou, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Hlavnýmj výhodami je menšia formálnosť, rýchlosť a menšie finančné náklady v porovnaní s riešením sporu súdnou cestou.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.