Spoluvlastníctvo

Slovenská právna úprava rozlišuje dve formy spoluvlastníctva – podielové spoluvlastníctvo a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. V oboch prípadoch je možné vyporiadanie dohodou. Ak k dohode nedôjde, rozhoduje na návrh niektorého zo spoluvlastníkov súd.

Spoluvlastníctvo znamená, že vec je vo vlastníctve viacerých osôb bez toho, aby bola reálne rozdelená. Spoluvlastníctvo vzniká na základe tých istých právnych skutočností ako vlastnícke právo a teda na základe zmluvy, dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných právnych skutočností.

Podielové spoluvlastníctvo

Podielové spoluvlastníctvo je vlastnícky vzťah viacerých osôb k tej istej veci. Každý z podielových spoluvlastníkov má určitý podiel na veci. Podľa § 137 ods. 1 Občianskeho zákonníka podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Ak nie je spoluvlastníkmi dohodnutá výška podielu, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké. Každý z podielových spoluvlastníkov sa podieľa na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva v takom rozsahu, aký zodpovedá veľkosti jeho podielu.

Existujú dva možné spôsoby ako zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastníctvo – dohodou a rozhodnutím súdu.

Ideálne je, vyporiadanie podielového spoluvlastníctva dohodou. Kedykoľvek v priebehu trvania spoluvlastníckeho vzťahu sa spoluvlastníci môžu dohodnúť na jeho zrušení a vyporiadaní. V prípade ak ide o vyporiadanie spoluvlastníckeho podielu z nehnuteľnosti, dohoda musí byť vyhotovená v písomnej forme a zavkladovaná na katastri nehnuteľností. Pri hnuteľných veciach nie je zákonom stanovená písomná forma, avšak každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a vzájomnom vyporiadaní písomnú formu.

Ak nedôjde k dohode medzi spoluvlastníkmi, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek z nich súd. Pri podielovom spoluvlastníctve treba spomenúť aj zákonom obmedzenú zmluvnú voľnosť pri prevode spoluvlastníckeho podielu, v prospech ostatných spoluvlastníkov. Ak niektorý spoluvlastník chce previesť svoj podiel na tretiu osobu, musí podiel na odkúpenie najskôr ponúknuť všetkým ostatným spoluvlastníkom a to za rovnakých podmienok, za akých by svoj podiel predal tretej osobe – tzv. predkupné právo.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby? Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontatovať na zadaný telefón alebo email.