Vyžiadanie dokladov zo Slovenska, legalizácia dokladov na Slovensku

Naša advokátska kancelária ponúka pre klientov aj službu vyžiadania dokladov vydaných v Slovenskej republike. Na základe plnej moci je možné za klienta vyžiadať najmä nasledovné dokumenty:

  • Rodný list
  • Sobášny list
  • Úmrtný list
  • Osvedčenie o rodnom čísle
  • Osvedčenie o štátnom občianstve
  • Iné doklady 

Z registra obyvateľov SR je možné vyžiadanie potvrdenia o adrese pobytu osoby, pokiaľ má na Slovensku nahlásený pobyt (napríklad trvalý / prechodný / tolerovaný). 

Apostilácia / legalizácia / superlegalizácia dokladov na Slovensku 

Pre našich klientov na základe plnej moci vieme zabezpečiť overenie verejných listín vydaných v zahraničí na použitie na Slovensku, prípadne listín vydaných na Slovensku pre použitie v zahraničí. Takýmito listinami sú najmä listiny vydané justičným orgánom, správne listiny, notárske písomnosti, úradné osvedčenia vrátane úradných a notárskych osvedčení podpisov. 

  1. Apostilla

Pokiaľ verejnú listinu vydal orgán krajiny, ktorá je členským štátom Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, na jej použitie na Slovensku je postačujúce vydanie apostilly v krajine jej pôvodu. Rovnako listiny vydané na Slovensku je možné opatriť apostillou za účelom jej použitia v zahraničí. 

  1. Vyššie overenie (legalizácia / superlegalizácia) 

Vyššie overenie listín sa zabezpečuje na ministerstve zahraničných vecí vydávajúceho štátu, prípadne na príslušnom zastupiteľskom  úrade. 

Pokiaľ krajina, ktorá vydala verejnú listinu, nie je členským štátom Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, na jej použitie na Slovensku sa bude vyžadovať jej legalizácia. Rovnako v prípade, ak pôjde o listinu vydanú na Slovensku, pre jej použitie v krajinách iných ako sú členské štáty Haagskeho dohovoru, sa bude vyžadovať ich legalizácia. 

Zabezpečenie úradných prekladov 

V prípad potreby poskytneme našim klientom kompletný servis vrátane zabezpečenia úradných prekladov dokumentov prekladateľmi zapísanými v zozname prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontatovať na zadaný telefón alebo email.