Zodpovednosť za dlhy poručiteľa - ktorý z dedičov za dlhy zodpovedá a v akej výške?

Dátum: 06.08.2018 |

Dedič vstupuje do majetkoprávnych vzťahov zomrelého (poručiteľa) v celom rozsahu, nenadobúda iba majetkové práva, ale aj povinnosti. V praxi tak na dedičov často okrem aktív prechádzajú aj pasíva – dlhy poručiteľa.

Na dediča môžu prejsť jednak dlhy, ktoré poručiteľovi vznikli za jeho života, ale aj primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa. Do akej miery sú dediči takýmito dlhmi viazaní si priblížime v článku. 

Zodpovednosť za dlhy poručiteľa 

Podľa ustanovenia § 470 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej ako "Občiansky zákonník"): „Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.“

Z vyššie uvedeného vyplýva, že pokiaľ je výška dlhov vyššia ako hodnota dedičstva (tzv. predlžené dedičstvo), nebude dedič zodpovedať za dlhy v ich úplnej výške, ale len do výšky ceny dedičstva, ktorú nadobudol, resp. pomeru jeho časti dedičstva k celému dedičstvu. 

Dôležité však je, že dlh môže byť až do uvedenej výšky uspokojený nie len z vecí, ktoré dedič nadobudol v dedičskom konaní, ale z celého dedičovho majetku. 

Cena dedičstva 

Kľúčovým pre určenie miery zodpovednosti dediča za dlhy poručiteľa je cena dedičstva. Cena dedičstva sa zisťuje v dedičskom konaní. Podľa § 200 ods. 2 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok: „Všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.“ 

Od ceny určenej v dedičskom konaní sa môže odchýliť súd v občianskom súdnom konaní, v ktorom by si veriteľ uplatňoval svoju pohľadávku voči dedičom. V takýchto prípadoch súd nie je viazaný určením ceny v dedičskom konaní, ale cenu posudzuje samostatne na základe vykonaných dôkazov. 

Dohoda o vyporiadaní dedičstva 

Zodpovednosť za dlhy poručiteľa podľa pomeru toho, čo jednotliví dediči z dedičstva nadobudli sa neuplatní v prípade, že došlo k uzavretiu dohody o vyporiadaní dedičstva, ktorá zodpovednosť dedičov upravila inak. Zodpovednosť by mohla byť v dohode upravená napríklad tak, že k úhrade dlhu by bol zaviazaný len niektorý z dedičov. V takomto prípade sa však vyžaduje súhlas veriteľa so znením dohody. Bez súhlasu veriteľa dohoda zaväzuje iba dedičov a netýka sa zodpovednosti dedičov vo vzťahu k veriteľovi. 

Uvedené potvrdzuje aj rozhodovacia prax súdov. Podľa Rozsudku Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 32 Cdo 2076/2014 „...dohoda o vyporiadaní dedičstva upravuje len právne vzťahy medzi dedičmi navzájom a nemôže sa týkať (a ovplyvniť práva) tretích osôb, najmä poručiteľových veriteľov. Dohoda dedičov, v ktorej by upravili zodpovednosť za dlhy poručiteľa odlišne od právnej úpravy tejto zodpovednosti v § 470 Občianskeho zákonníka bez súhlasu veriteľov, by zaväzovala len dediča, z ktorých každý by zodpovedal aj naďalej za dlhy poručiteľa podľa pomeru daného ustanovením § 470 ods. 2 Občianskeho zákonníka." 

Naše služby 

  • právne poradenstvo v oblasti dedičského práva (závet, vydedenie a ďalšie)
  • právne zastupovanie v dedičských sporoch
  • vypracovanie právnych stanovísk a analýz

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.