Director changes in Ltd. Company, Appointment / Removal of a Director in Slovakia

The appointment of a director of a limited liability company in practice occurs for several reasons. It is associated with the obligation to notify the competent authorities, the change must be reported within 30 days after the decision to the Commercial Register. Contact us, we arrange all legal obligations regarding the appointment of a director in a Slovak Ltd. company for you!

230 € including the court fee
7 days average procedure time
I am interested

Čo pre vás zabezpečíme

  • komplexný právny servis a poradenstvo, poskytnutie potrebných informácii a asistencia pri plnení zákonných požiadaviek
  • vypracovanie rozhodnutia valného zhromaždenia k zmene (vymenovaniu / odvolaniu) konateľa a ďalších potrebných dokumentov
  • právne poradenstvo a služby aj v oblasti vzdania sa funkcie konateľa
  • oznámenie vykonaných zmien obchodnému registru a iným úradom
  • možnosť komunikácie elektronickou formou bez nutnosti osobnej návštevy

Podaniu návrhu predchádza prijatie rozhodnutia o zmene konateľa. Rozhodnutie obsahuje identifikačné údaje nového konateľa a zároveň dátum vzniku jeho funkcie ako štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti. Takéto rozhodnutie má deklaratórny účinok čo znamená, že konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti nie až po zápise do obchodného registra, ale už odo dňa uvedeného v rozhodnutí, príp. odo dňa prijatia rozhodnutia, ak nie je uvedený dátum vzniku funkcie.

References from clients

242 reviews on Google
4,9

Directors of the Slovak companies must check their mailboxes on slovensko.sk

I am the executive of the Slovak legal entity. I was informed that my company has a mailbox at www.slovensko.sk and I have to...

READ THE REPLY
View all of the same field of law