Reduction of share capital in Slovak LLC

Reduction of share capital is one of the most complicated procedures for a company. It comprises several phases and is time consuming in comparison to other company procedures. Thanks to the extensive experience of our lawyers, we can provide comprehensive legal services and advice in this area of law. It will be our pleasure to assist you in implementing the changes to the business register and manage the entire process for you.

od 900 € vrátane DPH
od 14 dní upresníme v cenovej ponuke
Mám záujem o zníženie ZI

Ako to prebieha?

  • úvodná konzultácia
  • vypracovanie všetkých potrebných dokumentov
  • asistenciu a pomoc pri plnení povinností vyplývajúcich z ustanovení § 147 ods. 1 a ods. 2 Obchodného zákonníka
  • ohlásenie zmien obchodnému registru a daňovému úradu

Nakoľko sa zníženie základného imania môže dotknúť veriteľov s.r.o., v ďalšom kroku je potrebné uvedenú zmenu zverejniť v Obchodnom vestníku. Podľa zákona je spoločnosť povinná urobiť tak dvakrát. Prvýkrát najneskôr do 15 dní po prijatí uznesenia o znížení základného imania, druhýkrát s odstupom 30 dní. V oznámení sa vyzvú veritelia spoločnosti, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote do 90 dní po poslednom oznámení, pričom spoločnosť je povinná veriteľom, ktorí včas prihlásia svoje pohľadávky, poskytnúť primerané zabezpečenie ich pohľadávok alebo tieto pohľadávky uspokojiť. 

Nakoniec je potrebné zníženie základného imania ohlásiť obchodnému registru. K návrhu na zápis zmeny údajov sa okrem iných dokumentov (zápisnica a prezenčná listina z valného zhromaždenia, vyhlásenie jediného spoločníka a i.) dokladá aj splnenie oznamovacej povinnosti.

References from clients

245 reviews on Google
4,9

Directors of the Slovak companies must check their mailboxes on slovensko.sk

I am the executive of the Slovak legal entity. I was informed that my company has a mailbox at www.slovensko.sk and I have to...

READ THE REPLY
View all of the same field of law