Трудоустройство иностранцев в Словакии

Získať pracovné povolenie pre cudzinca môže byť pre zamestnávateľov obtiažne. Naša advokátska kancelária  má v oblasti zamestnávania cudzincov niekoľkoročné skúsenosti, na túto tému sme publikovali množstvo odborných článkov. Pomôžeme aj vám.

1 200 € v cene nie sú poplatky a ubytovanie
30 / 90 dní lehota cudzineckej polície na rozhodnutie
Mám záujem získať pobyt na účel zamestnania

Sledujeme všetky aktuálne zmeny a prispôsobujeme sa požiadavkám aj počas koronakrízy. S klientom si odkonzultujeme ten najlepší spôsob ako zamestnať cudzinca, úzko spolupracujeme aj s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

 • komplexný servis súvisiaci so zamestnávaním cudzincov na Slovensku (ohlásenie voľného pracovného miesta, vypracovanie potrebných dokumentov k podaniu žiadosti o prechodný pobyt, sprevádzanie cudzinca na cudzineckej polícii, zabezpečenie úradných prekladov / apostíl / lekárskej prehliadky pre cudzinca, registrácia na poisťovni, splnenie povinností zamestnávateľa po udelelní pobytu) 
 • právne služby pri vybavení D víz 
 • právne služby pri zabezpečení uznania dokladu o vzdelaní (pri modrej karte)

Postup zamestnania cudzinca

 • ohlásenie voľného pracovného miesta zamestnávateľom na istp.sk
 • podanie žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania — po uplynutí 20 pracovných dní po zverejnení nahlášky voľného praocvného miesta, v prípade nedostatkovej pozície nie je potrebné dodržať túto lehotu, v prípade cudzincov s bezvízovým stykom alebo D vízami možnosť podania źiadosti o pobyt na Slovensku, v ostatných prípadoch podanie na zastupiteľskom úrade v zahraničí
 • rozhodnutie cudzineckej polície o pobyte trvá 90 dní (v prípade nedostatkovej pozície 30 dní)
 • proces pricestovania na Slovensko (získanie D víz pre občanov, ktorí nemajú bezvízový styk), prevzatie dokladu o pobyte
 • registrácia zamestnanca — cudzinca na zdravotnej poisťovni
 • uzavretie pracovnej zmluvy s cudzincom a jeho prihlásenie do zdravotnej a Sociálnej poisťovne
 • absolvovanie lekárskej prehliadky cudzincom, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie
 • nahlásenie nástupu do zamestnania príslušnému úradu práce

V prípade zamestnávania vysokokvalifikovaných zamestnancov s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním sa môže žiadať na cudzineckej polícii o udelenie modrej karty. Podmienkou zamestnávania cudzinca na tzv. modrú kartu je mesačná mzda dohodnutá vo výške najmenej 1,5-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslušnom odvetví. 

Koľko trvá proces zamestnania cudzinca

Cudzinecká polícia má na rozhodnutie 90 dní od podania kompletnej žiadosti. V prípade nedostatkovej pozície je lehota 30 dní. Ak sa žiadosť podáva na zastupiteľskom úrade v zahraničí, lehota začína plynúť až od doručenia žiadosti cudzineckej polícii. Tiež je potrebné počítať s lehotou na pricestovanie cudzinca na Slovensko po udelení pobytu (získanie D víz). 

Pri modrej karte je nevýhodou procesu potreba nostrifikácie vzdelania na Slovensku, čo proces predĺži aj o mesiac.

Na koľko sa povolenie na pobyt udeľuje

Povolenie na pobyt na účel zamestnania sa udelí najviac na 2 roky. V praxi vo väčšine prípadov bol udelený pobyt na maximálnu dobu. Modrú kartu udelí policajný útvar na obdobie maximálne 3 rokov. 

Povolenie na zamestnanie

Povolenie na zamestnanie sa vyžaduje v prípade zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny ak:

 • bude zamestnaný na účel sezónneho zamestnania najviac 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
 • bude zamestnaný ako námorník na lodi registrovanej v Slovenskej republike alebo na lodi, ktorá sa plaví pod vlajkou Slovenskej republiky
 • má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, v období do uplynutia 12 mesiacov od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny
 • má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie v období do uplynutia 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky
 • je v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky s pracovnoprávnou subjektivitou mimo územia Slovenskej republiky a ktorý ho vysiela na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonávať prácu na území Slovenskej republiky
 • ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná

Отзывы клиентов

203 рецензий в Google
4,9

Консультация юриста

Вопросы не найдены