Pracovné povolenie pre cudzincov

Získať pracovné povolenie pre cudzinca môže byť pre zamestnávateľov obtiažne. Naša advokátska kancelária  má v oblasti zamestnávania cudzincov niekoľkoročné skúsenosti, na túto tému sme publikovali množstvo odborných článkov. Pomôžeme aj vám.

1 500 € v cene nie sú poplatky a ubytovanie
30 / 90 dní lehota cudzineckej polície na rozhodnutie
Mám záujem získať pobyt na účel zamestnania

Sledujeme všetky aktuálne zmeny a prispôsobujeme sa požiadavkám aj počas koronakrízy. S klientom si odkonzultujeme ten najlepší spôsob ako zamestnať cudzinca, úzko spolupracujeme aj s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

 • komplexný servis súvisiaci so zamestnávaním cudzincov na Slovensku (ohlásenie voľného pracovného miesta, vypracovanie potrebných dokumentov k podaniu žiadosti o prechodný pobyt, sprevádzanie cudzinca na cudzineckej polícii, zabezpečenie úradných prekladov / apostíl / lekárskej prehliadky pre cudzinca, registrácia na poisťovni, splnenie povinností zamestnávateľa po udelelní pobytu) 
 • právne služby pri vybavení D víz 
 • právne služby pri zabezpečení uznania dokladu o vzdelaní (pri modrej karte)

Postup zamestnania cudzinca

 • ohlásenie voľného pracovného miesta zamestnávateľom na istp.sk
 • podanie žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania – po uplynutí 20 pracovných dní po zverejnení nahlášky voľného praocvného miesta, v prípade nedostatkovej pozície nie je potrebné dodržať túto lehotu, v prípade cudzincov s bezvízovým stykom alebo D vízami možnosť podania źiadosti o pobyt na Slovensku, v ostatných prípadoch podanie na zastupiteľskom úrade v zahraničí
 • rozhodnutie cudzineckej polície o pobyte trvá 90 dní (v prípade nedostatkovej pozície 30 dní)
 • proces pricestovania na Slovensko (získanie D víz pre občanov, ktorí nemajú bezvízový styk), prevzatie dokladu o pobyte
 • registrácia zamestnanca – cudzinca na zdravotnej poisťovni
 • uzavretie pracovnej zmluvy s cudzincom a jeho prihlásenie do zdravotnej a Sociálnej poisťovne
 • absolvovanie lekárskej prehliadky cudzincom, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie
 • nahlásenie nástupu do zamestnania príslušnému úradu práce

V prípade zamestnávania vysokokvalifikovaných zamestnancov s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním sa môže žiadať na cudzineckej polícii o udelenie modrej karty. Podmienkou zamestnávania cudzinca na tzv. modrú kartu je mesačná mzda dohodnutá vo výške najmenej 1,5-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslušnom odvetví. 

Koľko trvá proces zamestnania cudzinca

Cudzinecká polícia má na rozhodnutie 90 dní od podania kompletnej žiadosti. V prípade nedostatkovej pozície je lehota 30 dní. Ak sa žiadosť podáva na zastupiteľskom úrade v zahraničí, lehota začína plynúť až od doručenia žiadosti cudzineckej polícii. Tiež je potrebné počítať s lehotou na pricestovanie cudzinca na Slovensko po udelení pobytu (získanie D víz). 

Pri modrej karte je nevýhodou procesu potreba nostrifikácie vzdelania na Slovensku, čo proces predĺži aj o mesiac.

Na koľko sa povolenie na pobyt udeľuje

Povolenie na pobyt na účel zamestnania sa udelí najviac na 2 roky. V praxi vo väčšine prípadov bol udelený pobyt na maximálnu dobu. Modrú kartu udelí policajný útvar na obdobie maximálne 3 rokov. 

Povolenie na zamestnanie

Povolenie na zamestnanie sa vyžaduje v prípade zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny ak:

 • bude zamestnaný na účel sezónneho zamestnania najviac 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
 • bude zamestnaný ako námorník na lodi registrovanej v Slovenskej republike alebo na lodi, ktorá sa plaví pod vlajkou Slovenskej republiky
 • má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, v období do uplynutia 12 mesiacov od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny
 • má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie v období do uplynutia 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky
 • je v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky s pracovnoprávnou subjektivitou mimo územia Slovenskej republiky a ktorý ho vysiela na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonávať prácu na území Slovenskej republiky
 • ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná

Vyšetrenie cudzincov po udelení pobytu pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Na vyšetrenie do Bratislavy (Agel Clinic, Ružinovská 10, každý deň medzi 7:00-11:00), vyšetrenie cudzincov do Košíc (Nemocnica Agel Košice-Šaca, Lúčna 57, Košice-Šaca, Diagnostické centrum, 1.poschodie, streda o 8:00h) a vyšetrenie do Zlatých Moraviec (Nemocnica AGEL, Bernolákova 4, Pavilón č. 4, 2. poschodie, utorok a streda medzi 8:00 – 13:00) môžete prísť AJ BEZ OBJEDNANIA!

Ak chcete presný čas – objednávka lekárskej prehliadky pre cudzincov na 0948 350 123 alebo na expatclinic@gmail.com alebo medicalcontrol@akmv.sk 

Vyšetrenie cudzincov v Bratislave (Agel Clinic, Ružinovská 10, parkovanie pred Poliklinikou Ružinov): platba kartou alebo v hotovosti v ambulancii

Vyšetrenie cudzincov v Košiciach (Nemocnica Agel Košice-Šaca, Lúčna 57, Košice-Šaca, Diagnostické centrum): platba kartou alebo v hotovosti v ambulancii

150 € dospelí
140 € deti (v Bratislave sa vyšetrujú deti od 16. rokov)
140 € študenti

OSTATNÉ MESTÁ (Komárno, Zvolen, Levice, Levoča, Kežmarok): Cena za zabezpečenie lekárskej prehliadky je 175 EUR*. Cena je konečná. * Platba musí byť v celej výške uhradená pred vykonaním lekárskej prehliadky, inak vykonanie lekárskej prehliadky nebude umožnené. V prípade, ak výsledkom lekárskej prehliadky je záver, že cudzinec trpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, zaplatená cena sa nevracia.

Tel.: 0948 350 123

Referencie od klientov

Využil som služby advokátskej kancelárie AKMV na pomoc s obnovením môjho prechodného pobytu. Ako sa očakávalo, tento proces nebol úplne jednoduchý a odborné znalosti a skúsenosti AKMV boli pre mňa rozhodujúce. Zároveň mi poskytli istotu v období, ktoré mohlo byť stresujúce. Na cudzineckú políciu som preto prišiel so všetkými správnymi dokumentami a žiadosť bola vybavená rýchlo a bez problémov. Následné požiadavky cudzineckej polície boli zo strany AKMV rýchlo a presne vyriešené. Úspešne mi bolo schválené predĺženie pobytu. Neváhal by som odporučiť AKMV ďalším cudzincom a v budúcnosti budem hľadať ich pomoc pre moje imigračné potreby.

Ross Cable

Chcel som sa len veľmi pekne poďakovať za to, že ste mi pomohli získať pobyt na Slovensku, veľmi si to s Barborou vážime a som rád, že tu môžem byť s ňou a bez starostí!

Ešte raz vám ďakujem za vašu tvrdú prácu.

Klient

Very professional service! If you want to do any legal issues quick and with successfully at the highest level, then AKMV advokátska kancelária is really right place for you! Mrs.Veronika Michalíková was always friendly, competent and took the time to explain the legal issues and all legal steps, that she would recommend or will take, in an understandable way. All appointments were made without any problems and promptly, and communication by email was also very timely and prompt. In summary, I can warmly recommend Mrs.Veronika Michalíková and her law company.

Очень профессиональное обслуживание! Если Вы хотите решить любые юридические вопросы быстро и успешно на высшем уровне, то AKMV advokátska kancelária – это действительно подходящее место для Вас! Г-жа Вероника Михаликова всегда была дружелюбной, компетентной и находила время, чтобы объяснить юридические вопросы и все юридические шаги, которые она порекомендовала или предпримет, понятным образом. Все встречи проводились без проблем и оперативно, и общение по электронной почте также было очень своевременным и быстрым. Поэтому я могу искренне рекомендовать г-жу Веронику Михаликову и ее юридическую компанию.

Elena Hötzl European Energy Solutions s.r.o.

V mene spoločnosti c2i s.r.o. ďakujeme advokátskej kancelárii AKMV za výbornú a profesionálnu spoluprácu pri vybavovaní víz pre občanov tretích krajín. Oceňujeme rýchle odpovede, ústretovosť a maximálnu ochotnu pomôcť. Prajem im veľa úspechov v ďalšej práci a ešte veľa spokojných klientov.

Daniela Dániel c2i s.r.o.

Boli sme veľmi spokojní, ďakujeme.

Ing. Mária Urbanová SIMERIS s.r.o.

So službami advokátskej spoločnosti AKMV sme nadpriemerne spokojní. Pomohli nám pri etablovaní slovenskej pobočky a s pani Michalíkovou a jej tímom spolupracujeme aj naďalej čo nás veľmi teší. Ich prístup je vždy na vysokej odbornej aj profesionálnej úrovni.

Veronika Belová Shiji Slovakia s.r.o.
238 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Získanie štátneho občianstva SR

Som srbský občan žijúci na Slovensku od roku 1994 až do dnes. Teda narodil som sa v Srbsku a vyrastal...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Azyl na Slovensku

Požiadal som o udelenie azylu na území SR a poskytli mi doplnkovú ochranu. Ráta sa zdržiavanie v utečeneckom tábore alebo...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Štátne občianstvo dieťaťa narodeného v zahraničí (napr. Maďarsku)

Otec je slovák a matka je maďarka. Dieťa je narodené v Maďarsku, ktoré má maďarské občianstvo. Môže otec dieťaťa žiadať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie