GDPR

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV – (kontaktný formulár v časti Právna poradňa) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016...

Kontaktujte nás

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV – (kontaktný formulár v časti Právna poradňa)

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“

Potvrdením a odoslaním tohto dokumentu v časti Právna poradňa udeľujem prevádzkovateľovi AKMV advokátska kancelária s.r.o., so sídlom: Pluhová 17, 831 03 Bratislava, IČO: 47 095 652 (ďalej len „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel bezplatnej právnej poradne v rozsahu: emailová adresa (ďalej len „osobné údaje“). Osobné údaje je možné spracovať na základe udeleného súhlasu. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Pre tento účel súhlasím so zaradením do databázy emailových adries prevádzkovateľa a ich následným využitím za uvedeným účelom. 

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na nevyhnutnú dobu, najdlhšie na 3 roky od zaslania mojej otázky do bezplatnej právnej poradne, pokiaľ súhlas nebude odvolaný skôr. 

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

 • moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané
 • ako dotknutá osoba mám právo vziať súhlas kedykoľvek späť, požadovať informácie, aké osobné údaje sa o mne spracovávajú, vyžiadať si prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania alebo výmaz týchto osobných údajov, podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
 • beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje
 • zároveň beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania 

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas môžem ako dotknutá osoba uplatniť emailovou žiadosťou zaslanou na adresu office@akmv.sk. 

Spracovanie osobných údajov je vykonávané prevádzkovateľom. Osobné údaje pre prevádzkovateľa však môžu spracovávať i tieto subjekty:

 • poskytovateľ IT služieb pre prevádzkovateľa;
 • poskytovateľ softwaru k hromadnému rozposielaniu e-mailov;
 • prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií prevádzkovateľa. 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov nás kontaktujte na emailovú adresu office@akmv.sk alebo telefonicky +421 915 046 749.

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV – (kontaktný formulár v časti Blog)

Potvrdením a odoslaním tohto dokumentu v podstránke / v časti Aktuality udeľujem prevádzkovateľovi AKMV advokátska kancelária s.r.o., so sídlom: Pluhová 17, 831 03 Bratislava, IČO: 47 095 652 (ďalej len „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel zaslania dopytu po právnych službách / otázky na zodpovedanie v rozsahu: emailová adresa (ďalej len „osobné údaje“). Osobné údaje je možné spracovať na základe udeleného súhlasu. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Pre tento účel súhlasím so zaradením do databázy emailových adries prevádzkovateľa a ich následným využitím za uvedeným účelom. 

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na nevyhnutnú dobu, najdlhšie na 3 roky od zaslania mojej otázky do bezplatnej právnej poradne, pokiaľ súhlas nebude odvolaný skôr. 

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

 • moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané
 • ako dotknutá osoba mám právo vziať súhlas kedykoľvek späť, požadovať informácie, aké osobné údaje sa o mne spracovávajú, vyžiadať si prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania alebo výmaz týchto osobných údajov, podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
 • beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje
 • zároveň beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania 

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas môžem ako dotknutá osoba uplatniť emailovou žiadosťou zaslanou na adresu office@akmv.sk. 

Spracovanie osobných údajov je vykonávané prevádzkovateľom. Osobné údaje pre prevádzkovateľa však môžu spracovávať i tieto subjekty:

 • poskytovateľ IT služieb pre prevádzkovateľa;
 • poskytovateľ softwaru k hromadnému rozposielaniu e-mailov;
 • prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií prevádzkovateľa. 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov nás kontaktujte na emailovú adresu office@akmv.sk alebo telefonicky +421 915 046 749.

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV – (Newsletter)

Potvrdením a odoslaním tohto dokumentu v časti webu nachádzajúcej sa prihlásenie do newslettra udeľujem prevádzkovateľovi AKMV advokátska kancelária s.r.o., so sídlom: Pluhová 17, 831 03 Bratislava, IČO: 47 095 652 (ďalej len „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel zasielania Newslettera– bezplatných právnych noviniek v rozsahu: emailová adresa (ďalej len „osobné údaje“). Osobné údaje je možné spracovať na základe udeleného súhlasu. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Pre tento účel súhlasím so zaradením do databázy emailových adries prevádzkovateľa a ich následným využitím za uvedeným účelom. 

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na nevyhnutnú dobu, najdlhšie na 3 roky od posledného zaslaného newslettera (právneho bulletinu), pokiaľ súhlas nebude odvolaný skôr. 

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

 • moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané
 • ako dotknutá osoba mám právo vziať súhlas kedykoľvek späť, požadovať informácie, aké osobné údaje sa o mne spracovávajú, vyžiadať si prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania alebo výmaz týchto osobných údajov, podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).
 • beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje
 • zároveň beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania 

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas môžem ako dotknutá osoba uplatniť emailovou žiadosťou zaslanou na adresu office@akmv.sk. 

Spracovanie osobných údajov je vykonávané prevádzkovateľom. Osobné údaje pre prevádzkovateľa však môžu spracovávať i tieto subjekty:

 • poskytovateľ IT služieb pre prevádzkovateľa;
 • poskytovateľ softwaru k hromadnému rozposielaniu e-mailov;
 • prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií prevádzkovateľa. 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov nás kontaktujte na emailovú adresu office@akmv.sk alebo telefonicky +421 915 046 749.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710