Blog AKMV

Vypis z registra trestov

Žiadosť o výpis z registra trestov pre cudzinca

Pokiaľ si potrebuje cudzinec na Slovensku vyžiadať výpis z registra trestov, má dve možnosti. V tomto článku sa dozviete aký je presný...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Nároky z vád nehnuteľnosti, záruka za akosť, ich postúpenie

V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že pri záruke za akosť a nárokoch z vád ide o dva rôzne právne inštitúty. Zodpovednosť za vady Pokiaľ sa na nehnuteľnosti...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Poplatky cudzineckej polície

Poplatky týkajúce sa pobytovej agendy a víz upravuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Poplatky, ktoré sa platia prevažne na oddeleniach...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Kurzarbeit (podpora v čase skrátenej práce) od 01.03.2022

Jedným z opatrení, ktoré schválila vláda v záujme riešenia ekonomickej krízy spôsobenej pandémiou ochorenia Covid-19 je aj tzv. kurzarbeit. Zmyslom kurzarbeitu je...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Dotácie na sociálne byty

Dotácie na sociálne byty upravuje zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní upravuje rozsah, podmienky a spôsob poskytovania finančných...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Môže cudzinec s prechodným pobytom na účel zlúčenia rodiny pracovať?

Cudzinci z tretej krajiny, ktorí získali prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, nemôžu prvých 12 mesiacov od udelenia pobytu na Slovensku pracovať. Výnimkou by bol...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Trvalý pobyt pre cudzinca – rodiča dieťaťa so slovenským občianstvom

Často sa s praxi stretávame s nesprávnym názorom, že pokiaľ má cudzinec z tretej krajiny dieťa (ktoré je slovenským občanom), nemá právo na pobyt na Slovensku....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

GDPR pre správcov bytových domov

Subjekty, ktoré vykonávajú správu bytov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej ako „zákon o vlastníctve bytov“)...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK